Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!

EVENIMENT

Victor Moraru, incompatibil cu funcția de președinte al Consiliului Județean Ialomița

Potrivit Legii 161/2003

Victor Moraru, incompatibil cu funcția de președinte al Consiliului Județean Ialomița

bonus: Drept la replică

Victor Moraru ar încălca de aproape 3 ani Legea 161 din 2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transpa­renței în exercitarea demnităților pu­blice. El este membru în Comitetul Euro­pean al Regiunilor, calitate la care nu a renunțat după preluarea mandatului, și președinte al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, Ialomița, calitate pe care o deține din anul 2018. În această ultimă calitate, el s-ar face vinovat de «conflict de interese»...

Jurământul cu care încalcă legea
Victor Moraru activează în admi­nistrația publică de 18 ani. Iar la ultima conferință de presă susținută public a declarat că se gândește cel puțin o dată pe zi la jurământul pe care l-a făcut la preluarea mandatului de președinte al Consiliului Județean... Și, pentru a convinge auditoriul, chiar a citat din acest jurământ, dovedind că nu l-a uitat. «Jur să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor jude­țu­lui. Așa să-mi ajute Dumnezeu!» a spus el, printre altele. Din păcate însă, nici jurământul și nici cei 18 ani de ad­ministrație nu l-au ajutat să înțeleagă, să aplice și să respecte legile pe care le clamează cu fiecare ocazie publică. Prima dintre legile pe care le-ar încălca de aproape 3 ani, cu bună știință, am îndrăzni noi să apreciem, este Legea 161 din 2003, privind unele măsuri pentru asi­gurarea transparenței în exercitarea demnităților publice. Potrivit articolului 87 din Legea 161, funcția de pre­ședinte al Consiliului Județean Ialomița este incompatibilă cu «orice alte funcții publice sau acti­vități remunerate, în țară sau în străinătate, cu excepția funcției de cadru didactic sau a funcții­lor în cadrul unor asociații, fundații sau alte organizații neguvernamentale». Așa cum am precizat deja, Victor Moraru este membru al Comitetului European al Regiunilor, calitate în care face naveta la Bruxelles cam o dată pe lună. Și, după cum re­flectă declarația sa de avere, participa­rea sa la acest Co­mitet nu este gratuită. În anul 2018, el a încasat pentru parti­ciparea la ședințele acestui Comitet suma de 7304 euro...

Conflict de interese în ADI Ialomița
În 12 iunie 2018, în Sala «Europa» din cadrul Consiliului Județean Ialomița, era înființată Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița. «Președintele ADI Ialomița, domnul Victor Moraru a apreciat că în noua structură organizatorică și funcțională, Asociația va deveni un factor important și activ în dezvoltarea locală durabilă a comunităților ialomițene, prin atragerea de finanțări din fonduri europene, națio­nale și județene, va sprijini nemijlocit unitățile administrativ-teritoriale din județ cu specialiști în domeniile de­fi­citare pentru activitatea curentă a au­torităților locale: achiziții publice, arhitectură și urbanism, servicii publice, consultanță management de proiect, asistență tehnică și juridică, audit pu­blic și control managerial intern, securitatea și sănătatea în muncă și altele» se precizează în comunicatul de presă postat pe site-ul instituției. Toate bune și frumoase, dar calitatea de pre­ședinte al ADI Ialomița ar fi suficientă pentru încălcarea art. 75 din Legea 393, privind statutul aleșilor locali, în care se precizează că această funcție îi oferă «posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorității publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru orice persoană fizică sau juridică cu care au o relație de angajament, indiferent de natura acestuia». Mai mult decât atât, el ar fi încă o dată incompatibil. Ghidul privind incompatibilitățile și conflictele de interese 2017 precizează clar că funcția de președinte al Consiliului Județean este incompatibilă cu aceea de «membru al unui grup de interes economic». Pentru conformitate, vom preciza că «grupul de interes economic este definit de articolul 118, (1) al Legii 161/2003 și reprezintă o asociere între două sau mai multe persoane fi­zice sau juridice, constituită pe o pe­rioadă determinată, în scopul înlesnirii sau dezvoltării activității economice a membrilor săi, precum și al îmbună­tățirii rezultatelor activității respective». Inutil să precizăm că tocmai acesta este scopul declarat al înființării ADI Ialomița, după cum rezultă atât din declarațiile publice, cât și din actul constitutiv al acestei structuri finanțate din fonduri publice de către Consiliul Județean Ialomița.

Către
Ziarul INDEPENDENT
-DREPT LA REPLICĂ-
În ziarul local Independent nr. 905/13.02.2019 și pe site-ul publicației dumneavoastră a fost postat un articol, în data de 18 februarie 2019, cu următorul titlu «Potrivit Legii 161/2003, Victor Moraru, incompatibil cu funcția de președinte al Consiliului Județean Ialomița».
În esență, în cadrul articolului, se acreditează ideea că președintele Con­siliului Județean Ialomița s-ar afla în:
1. Situația de incompatibilitate deținând simultan calitatea de ales județean și cea de membru al Comi­tetului European al Regiunilor (unde desfășoară o activitate remunerată);
2. Situația de incompatibilitate deținând simultan calitatea de ales județean și cea de președinte al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (A.D.I.) Ialomița (grup de interese economic);
3. Situația de conflict de interese în care s-ar afla ca urmare a deținerii ca­lității de președinte al A.D.I. Ialomița
Consider că aceste afirmații sunt neadevărate și tendențioase, având la bază o interpretare eronată a prevede­rilor legale în vigoare, cu o vădită ignorare a proprietății termenilor juri­dici sau o citare parțială a unor preve­deri legale, scoase din context, care vă conduc la judecăți greșite și la grave confuzii, drept pentru care, în vederea respectării deontologiei profesionale, vă solicit să publicați următorul DREPT LA REPLICĂ.
1. Comitetul European al Regiunilor (CoR) este un organism consultativ al UE, format din 333 de membri, repre­zentând cele 28 de state membre, aleși la nivel local și regional. Prin intermediul CoR, aceștia își pot exprima în mod direct opiniile cu privire la legislația UE care are impact asupra regiunilor și orașelor.
CoR le oferă regiunilor și orașelor posibilitatea de a se implica oficial în procesul legislativ al UE, asigurându-se că punctele de vedere și nevoile autorită­ților locale și regionale sunt respectate. Comisia Europeană, Consiliul UE și Parlamentul European trebuie să consulte CoR atunci când elaborează acte legislative în domenii care intră în competența autorităților locale și regionale precum sănătatea, educația, ocuparea forței de muncă, politica socială, coeziunea economică și socială, transportul, energia și combaterea schimbărilor climatice. Totodată, CoR promovează principiile și mecanismele bunei guvernanțe și încurajează procesul de descentralizare și cooperare dintre autoritățile regionale și locale din statele membre.
Membrii CoR sunt reprezentanți aleși din cadrul autorităților locale sau regionale. Fiecare țară își desemnează membri, care sunt numiți de Consiliul UE pentru un mandat de cinci ani care poate fi reînnoit. În cadrul Comitetului Regiunilor sunt membri președinți ai multor regiuni europene (de ex.: Regiu­nile Sardinia, Umbria (Italia), Azore și Madeira (Portugalia) etc.) sau primari ai unor mari orașe europene, cu care eu sunt coleg, precum: Michael Ludwing-Viena, Georgios Kaminis-Atena, Juan Espadas Cejas-Sevilla, Virginio Merola-Bologna, Antonio Decaro-Bari, Fernando Medina-Lisabona, Peter Kurz-Mannheim, Abel Caballero Alvarez-Vigo.
România are 15 reprezentanți în cadrul CoR, desemnați de structurile asociative ale autorităților administrației publice locale: Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (6 președinți ai consiliilor județene și câte 3 primari desemnați de Asociația Municipiilor (Robert Negoiță, Emil Boc, Gheorghe Falcă), Asociația Orașelor și Asociația Comunelor din România.
În anul 2013 am fost desemnat să reprezint România și Asociația Orașelor din România, în cadrul CoR, iar după alegerea mea ca președinte al Consiliului Județean Ialomița (2016), am fost nominalizat să reprezint Uniunea Națională a Consiliilor Județene, alături de președinții consiliilor județene din Dolj, Constanța, Prahova, Neamț și Harghita.
În exercitarea mandatului lor, membrii CoR beneficiază de decontarea cheltuielilor de cazare și transport, precum și de acordarea unei diurne, nefiind o activitate remunerață în sensul încasării unui salariu de la acest for european.
Întrucât acest organism funcționează la nivel european, normele privind decon­tarea cheltuielilor se aplică în toate statele membre ale Uniunii Europene, iar conform Art. 148 alin. (2.) din Constituția României „prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum și ce­lelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate față de dispozi­țiile contrare din legile interne, cu res­pectarea prevederilor actului de aderare.“
Având în vedere aceste aspecte, decontarea unor cheltuieli pentru aleșii locali reprezentanți ai României în CoR se face cu respectarea normelor juridice de funcționare ale acestui organism european și nu constituie un caz de incompatibilitate potrivit legislației românești.
2. Cu privire la deținerea funcției de președinte al Asociației de Dezvoltare lntercomunitară Ialomița simultan cu funcția de președinte al Consiliului Jude­țean Ialomița fac următoarele precizări:
- potrivit art. 11 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale „două sau mai multe unități administrativ-teritoriale au dreptul ca, în limitele competențelor autorităților lor deliberative și executive, să coopereze și să se asocieze, în condițiile legii, formând asociații de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept privat și de utilitate publică. Asociațiile de dezvoltare intercomunitară sunt de utilitate publică, prin efectul prezentei legi, prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații.
(2) Asociațiile de dezvoltare intercomunitară se constituie în condițiile legii, în scopul realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al furnizării în comun a unor servicii publice.“
Prin urmare, o asociație de dezvoltare intercomunitară este o organizație nonguvernamentală, non-profit, care își desfășoară activitatea pe durată nedeterminată, în urma înregistrării în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor și nu este un „grup de interese economic“, care se înmatriculează în Registrul Comerțului și reprezintă „o asociere între două sau mai multe persoane fizice sau juridice, constituită pe o perioadă determinată, în scopul înlesnirii sau dezvoltării activității econo­mice a membrilor săi, precum și al îmbu­nătățirii rezultatelor activității respective.
(2) Grupul de interes economic este persoană juridică cu scop patrimonial, care poate avea calitatea de comerciant sau necomerciant.“
Funcția de președinte de Consiliu Județean nu este incompatibilă cu cea de președinte al unei asociații-A.D.I. Ialomița, în cadrul căreia desfășor o activitate neremunerată.
3. Cu privire la situația presupusului conflict de interese în care m-aș afla ca urmare a deținerii calității de președinte al A.D.I. Ialomița, precizez următoarele:
-potrivit art. 75 din Statutul aleșilor locali (Legea nr. 393/2004) „Aleșii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anti­cipeze ca o decizie a autorității publice, din care fac parte, ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru:
a) soț, soție, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv;
b) orice persoană fizică sau juridică cu care au o relație de angajament, indiferent de natura acestuia;
c) o societate comercială la care dețin calitatea de asociat unic, funcția de ad­ministrator sau de la care obțin venituri;
d) o altă autoritate din care fac parte;
e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care fac parte, care a făcut o plată către aceștia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora;
f) o asociație sau fundație din care fac parte.
Eu, Victor Moraru, în calitate de persoană fizică, nu am avut și nu am un interes personal la adoptarea unor decizii administrative care să se încadreze în vreuna din situațiile menționate anterior.
Iată, pe scurt, dovada că, din dorința de senzațional, promovată cu ignoranță și cu rea credință, uitați de orice normă elementară și de deontologie profesională și vă situați, acum ca și în alte multe cazuri, într-o zonă de vadită denigrare.
În cazul nepublicării acestui drept la replică, îmi rezerv dreptul să acționez în conformitate cu normele legale în materie.
PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN IALOMIȚA
VICTOR MORARU

18 Februarie 2019, 08:05 (5628 vizualizări - 11 comentarii)

Citiți și:
Președintele Moraru amenajează 225 de km de piste pentru biciclete în Ialomița
Revista presei Președintelui
Președintele Moraru semnează contractele ex-președintelui Ciupercă

Comentariile cititorilor:


@Costel :
(19 Februarie 2019, 18:01)
Tinel s-a invoit si vine sa faca o ...conferinta de presa ! Vai de noi !!!
Adrian:
(19 Februarie 2019, 17:47)
Gigi Manea,oare cine este acest belfer al Judetului?IPrimeste in schimbul unor voturi in Consiliul Judetean contracte cu primariile PSD  si tot in schimbul acestora isi tine nevasta pe un scaun cald de directoras la casa de pensii,pe care o conduce din umbra, pentru ca vezi doamne actualul interimar Voicu Daniel ,uns  director de ALDE  nu prea e in stare  si nici directoarea pe pensii ,marca PDLcare de curind are mandatul prelungit desi trebuia sa iasa la pensie.
Deci ce sa ma intelegem fratilor, cine conduce judetul si tara,PSD-ALDE  sau PSD -PNL-PDL?
Costel:
(19 Februarie 2019, 16:05)
Intrebare la Radio Erevan 'e adevarat ca Gigi Manea-consilier judetean PNL a semnat sesizarea la ANI pentru incompatibilitatea lui Moraru ?'; raspuns ' a semnat dar nu sesizarea Ani ci un contract gras cu un primar PSD ...' qed !
Cornel:
(19 Februarie 2019, 14:26)
Se autosesizează pe dracu! Stau și pârțâie pe scaune, iau salarii mari și așteaptă sesizări scrise. Nu vâd, nu aud, nu le miroase..,
comentator:
(19 Februarie 2019, 13:57)
depuneti plangere la ANI si Parchet, acestea nu se vor auto-sesiza 
Victor Pirvu:
(19 Februarie 2019, 11:06)
Victor Moraru , presedinte de CJ si Presedinte Adi Ialomita , a aprobat si semnat contractul cu Perieti pentru cumparare pubele , in decembrie 2018 , si apoi ca un dictator , in trei zile , a reziliat contractul , ca si cum erau banii lui , nu bani publici ai comunitatii ! La fel a facut la Cazanesti cu masina de pompieri !Coincidenta sau nu, ambele localitati au primari Alde ! Sa speram ca ANI se va autosesiza !
Vlad:
(19 Februarie 2019, 07:55)
Moraru , in calitate de consilier judetean ales in 2016 , propune si voteaza o hotarire a consiliului judetean prin care aloca 5 milioane Ron catre ADI Ialomita si apoi in calitate de presedinte ADI Ialomita hotaraste catre care primarii psd-iste repartizeaza acesti bani , Moraru personal semnind contractele de finantare . Astfel , imparte banii consiliului judetean , discretional , ocolind dezbaterile publice si votul consilierilor ! Este clar conflictul de interese !
Locuitor al judetului:
(18 Februarie 2019, 23:57)
Ei..ce sa spunem despre dl Moraru?s-a inconjurat de persoane care de care mai pregatite.dar..ce pacat,atata poate atata face.Nu este omul potrivit la locul potrivit,am votat PSD,nu trebuia,inca o data ne-am inselat.Parca mai bine era cu dl Ciuperca.
mitu:
(18 Februarie 2019, 16:22)
Sunt de acord cu Mary : PROST  ESTE, si TARANUS  !!! Insa si cei care l-au ales ..... Daca asta-i locomotiva , restul.....
casandra:
(18 Februarie 2019, 12:09)
Mai domnilor, aveti curaj sa acuzati pe mai marele judetului, mare curaj....Incalecatul asta are atit tupeu ca si pe masa o fenteaza..Jura ca fura da nu la prins nimeni cu rata in gura, doar in carti.
Mary:
(18 Februarie 2019, 11:06)
  Un jurământ este pentru oameni cinstiți, nu pentru hahalere din psd, sau din alte partide. În ce privește incompatibilitatea, de când este dovedit faptul, să dea banii înapoi.
  Rămân la spusele mele: "țăran prost din Amara!"

Lasă un comentariu:

Mesaj
(maximum 2000 caractere):
captcha
Codul din imagine:
Marți 17 Sep 2019
214 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră
0
Accident rutier grav la ieșire din Slobozia, două persoane decedate

Accident rutier grav la ieșire din Slobozia, două persoane decedate

Grav accident de circulație produs în seara zilei de vineri, 13 septembrie 2019, la ieșirea din Slobozia către Constanța. Trei persoane au fost grav rănite, în urma impactului a două mașini. La fața locului ...[citește_toată_știrea]

13 Septembrie 2019, 18:20
(2099 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Slobozia accident


ISU Ialomița: 13 Septembrie-«ZIUA POMPIERILOR DIN ROMÂNIA»

În luna iunie a anului 1848 unda de șoc revoluționară din Franța s-a propagat rapid în Țara Românească. După 3 luni de conflicte, la 13 septembrie 1848 a avut loc Bătălia din Dealul Spirii, ultima confruntare ...[citește_toată_știrea]

11 Septembrie 2019, 17:45
(181 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Campania «10 PENTRU SIGURANȚĂ»

IPJ Ialomița: Campania «10 PENTRU SIGURANȚĂ»

Polițiștii ialomițeni, însoțiți de reprezentanți ai structurilor teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne au desfășurat activități informativ-preventive în școlile de pe raza județului, în cadrul ...[citește_toată_știrea]

11 Septembrie 2019, 17:10
(194 vizualizări - 0 comentarii)


3

Secțiunea Mica Publicitate a fost actualizată!

Cele mai noi anunțuri
de mică publicitate din Ialomița.
Se pot introduce anunțuri online!

10 Septembrie 2019, 17:10


4
DSVSA Ialomița: Sancțiuni aplicate pentru nerespectarea măsurilor de prevenire a Pestei Porcine Africane

DSVSA Ialomița: Sancțiuni aplicate pentru nerespectarea măsurilor de prevenire a Pestei Porcine Africane

Noua epidemie de Pestă Porcină Africană aduce și sancțiuni pentru crescătorii de animale din Ialomița. În ultimele săptămâni, au fost aplicate amenzi de peste 30 mii de lei din cauza nerespectării măsurilor ...[citește_toată_știrea]

10 Septembrie 2019, 17:05
(320 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Început de an școlar, în siguranță

IPJ Ialomița: Început de an școlar, în siguranță

Peste 180 de polițiști au fost în misiune, în zona grădinițelor, școlilor și liceelor din județul Ialomița, pentru un început în siguranță al noului an școlar. Polițiștii prezenți la festivitățile specifice ...[citește_toată_știrea]

9 Septembrie 2019, 16:20
(267 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Se întrerupe curentul electric

În intervalul 9-14 septembrie a.c., orele 8,00-16,00, E-Distribuție Dobrogea SA anunță întreruperea alimentării cu energie electrică din cauza unor lucrări de reparații la rețelele electrice. Aceste lucrări ...[citește_toată_știrea]

6 Septembrie 2019, 16:30
(451 vizualizări - 0 comentarii)


Lilieci: Accident rutier soldat cu două victime

Joi, 5 septembrie a.c., în jurul orelor 5,30, pe raza localității Lilieci s-a produs un accident rutier soldat cu rănirea a două persoane. În timp ce un bărbat, de 57 de ani, din București, conducea pe ...[citește_toată_știrea]

6 Septembrie 2019, 16:25
(327 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Lilieci accident


8

Ialomița: La volan, fără permis

Joi, 5 septembrie a.c., polițiștii ialomițeni au depistat în trafic un bărbat, de 26 de ani, din Bărbulești, în timp ce conducea un autovehicul pe raza localității Ciochina, deși avea acest drept suspendat ...[citește_toată_știrea]

6 Septembrie 2019, 16:20
(261 vizualizări - 0 comentarii)


9
IPJ Ialomița: Erou pentru patru frați din Bucșa

IPJ Ialomița: Erou pentru patru frați din Bucșa

Un luptător al Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Ialomița a devenit «părinte spiritual» pentru patru copii din satul Bucșa. Cristi Stan ...[citește_toată_știrea]

6 Septembrie 2019, 15:25
(418 vizualizări - 1 comentariu)


10

Protopopiatul Slobozia: Proiectul «Vreau să merg la școală»

În perioada 30 august-6 septembrie 2019, Protopopiatul Slobozia, împreună cu Părintele Laurențiu Cioranu au organizat a V-a ediție a proiectului social-filantropic «Vreau să merg la școală». Scopul proiectului ...[citește_toată_știrea]

6 Septembrie 2019, 15:15
(267 vizualizări - 0 comentarii)


AJOFM Ialomița: 4,76%-rata șomajului în luna iulie 2019

La sfârșitul lunii iulie 2019, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița erau înregistrați 4506 șomeri (din care 2093 femei), rata șomajului fiind de 4,76%. Din totalul de ...[citește_toată_știrea]

3 Septembrie 2019, 17:25
(365 vizualizări - 0 comentarii)


12
IPJ Ialomița: Verificarea microbuzelor școlare

IPJ Ialomița: Verificarea microbuzelor școlare

Marți, 3 septembrie 2019, polițiștii rutieri au desfășurat sesiuni de instruire a conducătorilor de autovehicule destinate transportului de elevi către unitățile de învățământ. În cadrul activităților au ...[citește_toată_știrea]

3 Septembrie 2019, 17:05
(424 vizualizări - 0 comentarii)


Reviga: Trei tineri, răniți într-un accident rutier

Reviga: Trei tineri, răniți într-un accident rutier

Trei tineri, cu vârste cuprinse între 17 și 21 de ani, au fost la un pas de moarte după ce au fost implicati într-un accident rutier. Evenimentul s-a petrecut în dimineața zilei de sâmbătă, 31 august 2 ...[citește_toată_știrea]

31 August 2019, 11:35
(1267 vizualizări - 11 comentarii)

Taguri: Reviga accident


Ialomița: Se întrerupe curentul electric

În intervalul 2-6 septembrie a.c., între orele 8,00-16,00, E-Distribuție Dobrogea SA anunță întreruperea alimentării cu energie electrică din cauza unor lucrări de reparații la rețelele electrice în mai ...[citește_toată_știrea]

30 August 2019, 17:20
(642 vizualizări - 0 comentarii)


Urmărit internațional, depistat la Bărbulești

Joi, 29 august a.c., polițiștii ialomițeni au identificat pe raza comunei Bărbulești un bărbat, de 46 de ani, din Craiova, care era urmărit internațional. Autoritățile judiciare din Germania au emis pe ...[citește_toată_știrea]

30 August 2019, 15:50
(493 vizualizări - 0 comentarii)


Accident mortal în apropiere de Urziceni

Joi, 29 august a.c., în jurul orelor 2,30, în apropiere de localitatea Urziceni s-a produs un accident rutier soldat cu decesul unei persoane. În fapt, în timp ce un tânăr, de 21 de ani, din comuna Coșereni ...[citește_toată_știrea]

30 August 2019, 15:35
(522 vizualizări - 0 comentarii)


Sărățeni: Beat la volan

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 6 Ion Roată au depistat în trafic, joi, 29 august a.c., un bărbat de 48 de ani, din Sărățeni, în timp ce conducea un autovehicul pe raza localității de ...[citește_toată_știrea]

30 August 2019, 15:25
(476 vizualizări - 0 comentarii)


Contul meu RAJA-mai mult timp pentru abonați, mai multă grijă față de mediul înconjurător

Sigur, ușor, rapid, ... oricând ! Un singur click, mai multe facilități! Cu platforma on-line Contul meu RAJA clienții noștri, indiferent de ...[citește_toată_știrea]

29 August 2019, 14:20
(471 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: RAJA Constanța


Protopopiatul Urziceni: «Donează sânge, salvează o viață!»

Miercuri, 28 august a.c., în intervalul orar 8,00-12,00, Protopopiatul Urziceni, din cadrul Episcopiei Sloboziei și Călărașilor, împreună cu membrii Biroului de Asistență Socială și Serviciul Social acreditat ...[citește_toată_știrea]

28 August 2019, 17:20
(585 vizualizări - 0 comentarii)


Lipsă apă în Cartierul Sinistrați din orașul Țăndărei

Pentru remedierea unei avarii pe conducta de alimentare cu apă, cu diametrul de 160 mm, de pe strada Armanului, din orașul Țăndărei, RAJA SA este nevoită să întrerupă furnizarea apei potabile miercuri, ...[citește_toată_știrea]

28 August 2019, 10:55
(630 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: Expoziție aniversară «Închinare Sfintei Cruci»

Marți, 27 august 2019, PS Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, însoțit de consilieri eparhiali, a mers la Muzeul Național al Agriculturii din Slobozia la vernisajul celei de-a doua ediții a expoziției ...[citește_toată_știrea]

27 August 2019, 16:10
(647 vizualizări - 0 comentarii)


Razie de amploare la Țăndărei

Razie de amploare la Țăndărei

Marți, 27 august a.c., polițiștii ialomițeni au desfășurat o razie pe raza localității Țăndărei, în cadrul căreia au fost efectuate 6 percheziții domiciliare pe linia nerespectării regimului armelor și ...[citește_toată_știrea]

27 August 2019, 15:50
(856 vizualizări - 2 comentarii)

Taguri: Țăndărei razie


Bărcănești: Deținere ilegală de arme

Marți, 27 august a.c., polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Coșereni au depistat, în urma unei percheziții domiciliare, în casa unui bărbat de 50 de ani, din Bărcănești, o pușcă cu aer comprimat ...[citește_toată_știrea]

27 August 2019, 15:45
(598 vizualizări - 0 comentarii)


Minor urmărit internațional, depistat în Țăndărei

Luni, 26 august a.c., polițiștii ialomițeni au depistat un tânăr de 16 ani, din Țăndărei, pe numele căruia autoritățile judiciare din Germania au emis un mandat european de arestare. Minorul este cercetat ...[citește_toată_știrea]

27 August 2019, 15:40
(795 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: Produse contrafăcute, confiscate

Luni, 26 august a.c., polițiștii slobozeni au depistat, în urma unui control, un tânăr de 26 de ani, din Bărbulești, în timp ce conducea pe raza municipiului Slobozia un autoturism ce avea inspecția tehnică ...[citește_toată_știrea]

27 August 2019, 15:35
(631 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Beți sau fără permise, la volan

Ialomița: Beți sau fără permise, la volan

În perioada 24-25 august a.c., polițiștii ialomițeni au depistat în trafic șoferi care conduceau sub influența băuturilor alcoolice sau  fără permis de conducere. Este cazul a doi bărbați, de 21 și ...[citește_toată_știrea]

26 August 2019, 13:20
(692 vizualizări - 0 comentarii)


Pietoni accidentați la Dridu și Sinești

La sfârșitul de săptămână precedent, doi pietoni au fost răniți ca urmare a unor accidente rutiere produse pe raza județului. Astfel, vineri, 23 august a.c., un bărbat de 34 de ani, din localitatea Jilavele ...[citește_toată_știrea]

26 August 2019, 13:10
(579 vizualizări - 0 comentarii)


DSVSA Ialomița: Focare de Pestă Porcină Africană la Gheorghe Doja și Mărculești

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița informează proprietarii/deținătorii de porcine, atât din exploatațiile comerciale cât și din gospodăriile populației, cu privire la ...[citește_toată_știrea]

26 August 2019, 12:15
(685 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Se întrerupe curentul electric

În intervalul 26-30 august a.c., orele 8,00-16,00, E-Distribuție Dobrogea SA anunță întreruperea alimentării cu energie electrică din cauza unor lucrări de reparații la rețelele electrice în mai multe localități ...[citește_toată_știrea]

23 August 2019, 15:55
(985 vizualizări - 0 comentarii)


Ultimele comentarii
17487-1

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...