Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!

EVENIMENT

Victor Moraru, incompatibil cu funcția de președinte al Consiliului Județean Ialomița

Potrivit Legii 161/2003

Victor Moraru, incompatibil cu funcția de președinte al Consiliului Județean Ialomița

bonus: Drept la replică

Victor Moraru ar încălca de aproape 3 ani Legea 161 din 2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transpa­renței în exercitarea demnităților pu­blice. El este membru în Comitetul Euro­pean al Regiunilor, calitate la care nu a renunțat după preluarea mandatului, și președinte al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, Ialomița, calitate pe care o deține din anul 2018. În această ultimă calitate, el s-ar face vinovat de «conflict de interese»...

Jurământul cu care încalcă legea
Victor Moraru activează în admi­nistrația publică de 18 ani. Iar la ultima conferință de presă susținută public a declarat că se gândește cel puțin o dată pe zi la jurământul pe care l-a făcut la preluarea mandatului de președinte al Consiliului Județean... Și, pentru a convinge auditoriul, chiar a citat din acest jurământ, dovedind că nu l-a uitat. «Jur să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor jude­țu­lui. Așa să-mi ajute Dumnezeu!» a spus el, printre altele. Din păcate însă, nici jurământul și nici cei 18 ani de ad­ministrație nu l-au ajutat să înțeleagă, să aplice și să respecte legile pe care le clamează cu fiecare ocazie publică. Prima dintre legile pe care le-ar încălca de aproape 3 ani, cu bună știință, am îndrăzni noi să apreciem, este Legea 161 din 2003, privind unele măsuri pentru asi­gurarea transparenței în exercitarea demnităților publice. Potrivit articolului 87 din Legea 161, funcția de pre­ședinte al Consiliului Județean Ialomița este incompatibilă cu «orice alte funcții publice sau acti­vități remunerate, în țară sau în străinătate, cu excepția funcției de cadru didactic sau a funcții­lor în cadrul unor asociații, fundații sau alte organizații neguvernamentale». Așa cum am precizat deja, Victor Moraru este membru al Comitetului European al Regiunilor, calitate în care face naveta la Bruxelles cam o dată pe lună. Și, după cum re­flectă declarația sa de avere, participa­rea sa la acest Co­mitet nu este gratuită. În anul 2018, el a încasat pentru parti­ciparea la ședințele acestui Comitet suma de 7304 euro...

Conflict de interese în ADI Ialomița
În 12 iunie 2018, în Sala «Europa» din cadrul Consiliului Județean Ialomița, era înființată Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița. «Președintele ADI Ialomița, domnul Victor Moraru a apreciat că în noua structură organizatorică și funcțională, Asociația va deveni un factor important și activ în dezvoltarea locală durabilă a comunităților ialomițene, prin atragerea de finanțări din fonduri europene, națio­nale și județene, va sprijini nemijlocit unitățile administrativ-teritoriale din județ cu specialiști în domeniile de­fi­citare pentru activitatea curentă a au­torităților locale: achiziții publice, arhitectură și urbanism, servicii publice, consultanță management de proiect, asistență tehnică și juridică, audit pu­blic și control managerial intern, securitatea și sănătatea în muncă și altele» se precizează în comunicatul de presă postat pe site-ul instituției. Toate bune și frumoase, dar calitatea de pre­ședinte al ADI Ialomița ar fi suficientă pentru încălcarea art. 75 din Legea 393, privind statutul aleșilor locali, în care se precizează că această funcție îi oferă «posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorității publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru orice persoană fizică sau juridică cu care au o relație de angajament, indiferent de natura acestuia». Mai mult decât atât, el ar fi încă o dată incompatibil. Ghidul privind incompatibilitățile și conflictele de interese 2017 precizează clar că funcția de președinte al Consiliului Județean este incompatibilă cu aceea de «membru al unui grup de interes economic». Pentru conformitate, vom preciza că «grupul de interes economic este definit de articolul 118, (1) al Legii 161/2003 și reprezintă o asociere între două sau mai multe persoane fi­zice sau juridice, constituită pe o pe­rioadă determinată, în scopul înlesnirii sau dezvoltării activității economice a membrilor săi, precum și al îmbună­tățirii rezultatelor activității respective». Inutil să precizăm că tocmai acesta este scopul declarat al înființării ADI Ialomița, după cum rezultă atât din declarațiile publice, cât și din actul constitutiv al acestei structuri finanțate din fonduri publice de către Consiliul Județean Ialomița.

Către
Ziarul INDEPENDENT
-DREPT LA REPLICĂ-
În ziarul local Independent nr. 905/13.02.2019 și pe site-ul publicației dumneavoastră a fost postat un articol, în data de 18 februarie 2019, cu următorul titlu «Potrivit Legii 161/2003, Victor Moraru, incompatibil cu funcția de președinte al Consiliului Județean Ialomița».
În esență, în cadrul articolului, se acreditează ideea că președintele Con­siliului Județean Ialomița s-ar afla în:
1. Situația de incompatibilitate deținând simultan calitatea de ales județean și cea de membru al Comi­tetului European al Regiunilor (unde desfășoară o activitate remunerată);
2. Situația de incompatibilitate deținând simultan calitatea de ales județean și cea de președinte al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (A.D.I.) Ialomița (grup de interese economic);
3. Situația de conflict de interese în care s-ar afla ca urmare a deținerii ca­lității de președinte al A.D.I. Ialomița
Consider că aceste afirmații sunt neadevărate și tendențioase, având la bază o interpretare eronată a prevede­rilor legale în vigoare, cu o vădită ignorare a proprietății termenilor juri­dici sau o citare parțială a unor preve­deri legale, scoase din context, care vă conduc la judecăți greșite și la grave confuzii, drept pentru care, în vederea respectării deontologiei profesionale, vă solicit să publicați următorul DREPT LA REPLICĂ.
1. Comitetul European al Regiunilor (CoR) este un organism consultativ al UE, format din 333 de membri, repre­zentând cele 28 de state membre, aleși la nivel local și regional. Prin intermediul CoR, aceștia își pot exprima în mod direct opiniile cu privire la legislația UE care are impact asupra regiunilor și orașelor.
CoR le oferă regiunilor și orașelor posibilitatea de a se implica oficial în procesul legislativ al UE, asigurându-se că punctele de vedere și nevoile autorită­ților locale și regionale sunt respectate. Comisia Europeană, Consiliul UE și Parlamentul European trebuie să consulte CoR atunci când elaborează acte legislative în domenii care intră în competența autorităților locale și regionale precum sănătatea, educația, ocuparea forței de muncă, politica socială, coeziunea economică și socială, transportul, energia și combaterea schimbărilor climatice. Totodată, CoR promovează principiile și mecanismele bunei guvernanțe și încurajează procesul de descentralizare și cooperare dintre autoritățile regionale și locale din statele membre.
Membrii CoR sunt reprezentanți aleși din cadrul autorităților locale sau regionale. Fiecare țară își desemnează membri, care sunt numiți de Consiliul UE pentru un mandat de cinci ani care poate fi reînnoit. În cadrul Comitetului Regiunilor sunt membri președinți ai multor regiuni europene (de ex.: Regiu­nile Sardinia, Umbria (Italia), Azore și Madeira (Portugalia) etc.) sau primari ai unor mari orașe europene, cu care eu sunt coleg, precum: Michael Ludwing-Viena, Georgios Kaminis-Atena, Juan Espadas Cejas-Sevilla, Virginio Merola-Bologna, Antonio Decaro-Bari, Fernando Medina-Lisabona, Peter Kurz-Mannheim, Abel Caballero Alvarez-Vigo.
România are 15 reprezentanți în cadrul CoR, desemnați de structurile asociative ale autorităților administrației publice locale: Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (6 președinți ai consiliilor județene și câte 3 primari desemnați de Asociația Municipiilor (Robert Negoiță, Emil Boc, Gheorghe Falcă), Asociația Orașelor și Asociația Comunelor din România.
În anul 2013 am fost desemnat să reprezint România și Asociația Orașelor din România, în cadrul CoR, iar după alegerea mea ca președinte al Consiliului Județean Ialomița (2016), am fost nominalizat să reprezint Uniunea Națională a Consiliilor Județene, alături de președinții consiliilor județene din Dolj, Constanța, Prahova, Neamț și Harghita.
În exercitarea mandatului lor, membrii CoR beneficiază de decontarea cheltuielilor de cazare și transport, precum și de acordarea unei diurne, nefiind o activitate remunerață în sensul încasării unui salariu de la acest for european.
Întrucât acest organism funcționează la nivel european, normele privind decon­tarea cheltuielilor se aplică în toate statele membre ale Uniunii Europene, iar conform Art. 148 alin. (2.) din Constituția României „prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum și ce­lelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate față de dispozi­țiile contrare din legile interne, cu res­pectarea prevederilor actului de aderare.“
Având în vedere aceste aspecte, decontarea unor cheltuieli pentru aleșii locali reprezentanți ai României în CoR se face cu respectarea normelor juridice de funcționare ale acestui organism european și nu constituie un caz de incompatibilitate potrivit legislației românești.
2. Cu privire la deținerea funcției de președinte al Asociației de Dezvoltare lntercomunitară Ialomița simultan cu funcția de președinte al Consiliului Jude­țean Ialomița fac următoarele precizări:
- potrivit art. 11 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale „două sau mai multe unități administrativ-teritoriale au dreptul ca, în limitele competențelor autorităților lor deliberative și executive, să coopereze și să se asocieze, în condițiile legii, formând asociații de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept privat și de utilitate publică. Asociațiile de dezvoltare intercomunitară sunt de utilitate publică, prin efectul prezentei legi, prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații.
(2) Asociațiile de dezvoltare intercomunitară se constituie în condițiile legii, în scopul realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al furnizării în comun a unor servicii publice.“
Prin urmare, o asociație de dezvoltare intercomunitară este o organizație nonguvernamentală, non-profit, care își desfășoară activitatea pe durată nedeterminată, în urma înregistrării în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor și nu este un „grup de interese economic“, care se înmatriculează în Registrul Comerțului și reprezintă „o asociere între două sau mai multe persoane fizice sau juridice, constituită pe o perioadă determinată, în scopul înlesnirii sau dezvoltării activității econo­mice a membrilor săi, precum și al îmbu­nătățirii rezultatelor activității respective.
(2) Grupul de interes economic este persoană juridică cu scop patrimonial, care poate avea calitatea de comerciant sau necomerciant.“
Funcția de președinte de Consiliu Județean nu este incompatibilă cu cea de președinte al unei asociații-A.D.I. Ialomița, în cadrul căreia desfășor o activitate neremunerată.
3. Cu privire la situația presupusului conflict de interese în care m-aș afla ca urmare a deținerii calității de președinte al A.D.I. Ialomița, precizez următoarele:
-potrivit art. 75 din Statutul aleșilor locali (Legea nr. 393/2004) „Aleșii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anti­cipeze ca o decizie a autorității publice, din care fac parte, ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru:
a) soț, soție, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv;
b) orice persoană fizică sau juridică cu care au o relație de angajament, indiferent de natura acestuia;
c) o societate comercială la care dețin calitatea de asociat unic, funcția de ad­ministrator sau de la care obțin venituri;
d) o altă autoritate din care fac parte;
e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care fac parte, care a făcut o plată către aceștia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora;
f) o asociație sau fundație din care fac parte.
Eu, Victor Moraru, în calitate de persoană fizică, nu am avut și nu am un interes personal la adoptarea unor decizii administrative care să se încadreze în vreuna din situațiile menționate anterior.
Iată, pe scurt, dovada că, din dorința de senzațional, promovată cu ignoranță și cu rea credință, uitați de orice normă elementară și de deontologie profesională și vă situați, acum ca și în alte multe cazuri, într-o zonă de vadită denigrare.
În cazul nepublicării acestui drept la replică, îmi rezerv dreptul să acționez în conformitate cu normele legale în materie.
PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN IALOMIȚA
VICTOR MORARU

18 Februarie 2019, 08:05 (5414 vizualizări - 11 comentarii)

Citiți și:
«Tulburarea păcii sufletești», evaluată la 1,38 milioane de lei
Președintele Moraru a «pupat» moaște de 1,63 milioane de lei
Președintele Moraru «spală» podul de la Dridu

Comentariile cititorilor:


@Costel :
(19 Februarie 2019, 18:01)
Tinel s-a invoit si vine sa faca o ...conferinta de presa ! Vai de noi !!!
Adrian:
(19 Februarie 2019, 17:47)
Gigi Manea,oare cine este acest belfer al Judetului?IPrimeste in schimbul unor voturi in Consiliul Judetean contracte cu primariile PSD  si tot in schimbul acestora isi tine nevasta pe un scaun cald de directoras la casa de pensii,pe care o conduce din umbra, pentru ca vezi doamne actualul interimar Voicu Daniel ,uns  director de ALDE  nu prea e in stare  si nici directoarea pe pensii ,marca PDLcare de curind are mandatul prelungit desi trebuia sa iasa la pensie.
Deci ce sa ma intelegem fratilor, cine conduce judetul si tara,PSD-ALDE  sau PSD -PNL-PDL?
Costel:
(19 Februarie 2019, 16:05)
Intrebare la Radio Erevan 'e adevarat ca Gigi Manea-consilier judetean PNL a semnat sesizarea la ANI pentru incompatibilitatea lui Moraru ?'; raspuns ' a semnat dar nu sesizarea Ani ci un contract gras cu un primar PSD ...' qed !
Cornel:
(19 Februarie 2019, 14:26)
Se autosesizează pe dracu! Stau și pârțâie pe scaune, iau salarii mari și așteaptă sesizări scrise. Nu vâd, nu aud, nu le miroase..,
comentator:
(19 Februarie 2019, 13:57)
depuneti plangere la ANI si Parchet, acestea nu se vor auto-sesiza 
Victor Pirvu:
(19 Februarie 2019, 11:06)
Victor Moraru , presedinte de CJ si Presedinte Adi Ialomita , a aprobat si semnat contractul cu Perieti pentru cumparare pubele , in decembrie 2018 , si apoi ca un dictator , in trei zile , a reziliat contractul , ca si cum erau banii lui , nu bani publici ai comunitatii ! La fel a facut la Cazanesti cu masina de pompieri !Coincidenta sau nu, ambele localitati au primari Alde ! Sa speram ca ANI se va autosesiza !
Vlad:
(19 Februarie 2019, 07:55)
Moraru , in calitate de consilier judetean ales in 2016 , propune si voteaza o hotarire a consiliului judetean prin care aloca 5 milioane Ron catre ADI Ialomita si apoi in calitate de presedinte ADI Ialomita hotaraste catre care primarii psd-iste repartizeaza acesti bani , Moraru personal semnind contractele de finantare . Astfel , imparte banii consiliului judetean , discretional , ocolind dezbaterile publice si votul consilierilor ! Este clar conflictul de interese !
Locuitor al judetului:
(18 Februarie 2019, 23:57)
Ei..ce sa spunem despre dl Moraru?s-a inconjurat de persoane care de care mai pregatite.dar..ce pacat,atata poate atata face.Nu este omul potrivit la locul potrivit,am votat PSD,nu trebuia,inca o data ne-am inselat.Parca mai bine era cu dl Ciuperca.
mitu:
(18 Februarie 2019, 16:22)
Sunt de acord cu Mary : PROST  ESTE, si TARANUS  !!! Insa si cei care l-au ales ..... Daca asta-i locomotiva , restul.....
casandra:
(18 Februarie 2019, 12:09)
Mai domnilor, aveti curaj sa acuzati pe mai marele judetului, mare curaj....Incalecatul asta are atit tupeu ca si pe masa o fenteaza..Jura ca fura da nu la prins nimeni cu rata in gura, doar in carti.
Mary:
(18 Februarie 2019, 11:06)
  Un jurământ este pentru oameni cinstiți, nu pentru hahalere din psd, sau din alte partide. În ce privește incompatibilitatea, de când este dovedit faptul, să dea banii înapoi.
  Rămân la spusele mele: "țăran prost din Amara!"

Lasă un comentariu:

Mesaj
(maximum 2000 caractere):
captcha
Codul din imagine:
Miercuri 19 Iun 2019
165 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră
0

Secțiunea Mica Publicitate a fost actualizată!

Cele mai noi anunțuri
de mică publicitate din Ialomița.
Se pot introduce anunțuri online!

18 Iunie 2019, 17:55


Nu ratați...

...Secțiunea BÂRFE fiindcă
nici nu știți ce pierdeți! :-)

18 Iunie 2019, 17:20


Festivitatea de premiere a elevilor olimpici și Cerc Pastoral la Parohia «Sfântul Dumitru» Slobozia

Vineri, 14 iunie 2019, la Parohia «Sfântul Dumitru» din Slobozia, în prezența preoților parohiilor din municipiu în frunte cu părintele inspector de religie Dragoș Stanciu, părintele protopop Ionuț Butu ...[citește_toată_știrea]

18 Iunie 2019, 17:15
(97 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Măsuri de siguranță pentru Examenele Naționale 2019

Marți, 18 iunie 2019, la nivel național, a început prima probă a Evaluării Naționale 2019, iar polițiștii ialomițeni acționează, până pe data de 29 iunie, pentru ca examenul,  susținut de absolvenții ...[citește_toată_știrea]

18 Iunie 2019, 17:05
(137 vizualizări - 0 comentarii)


4

Trei slobozeni, reținuți pentru «tâlhărie»

Polițiștii ialomițeni au depistat 3 bărbați, cu vârste cuprinse între 24 și 33 de ani, după ce, la data de 10 iunie a.c., ar fi tâlhărit două persoane, pe raza municipiului Slobozia. Doi dintre aceștia ...[citește_toată_știrea]

18 Iunie 2019, 16:35
(101 vizualizări - 0 comentarii)


Elevii din Ialomița susțin Evaluarea Națională

Marți, 18 iunie 2019, elevii de clasa a VIII-a  susțin prima probă a Evaluării Naționale la disciplina Limba și Literatura Română. Datale Inspectoratului Școlar Județean arată că la acest examen s ...[citește_toată_știrea]

18 Iunie 2019, 09:50
(142 vizualizări - 0 comentarii)


Manasia: Cinci persoane grav rănite într-un accident rutier

Manasia: Cinci persoane grav rănite într-un accident rutier

Intervenție a pompierilor din Urziceni în zona localității Manasia. Militarii ISU au acordat primul ajutor în cazul unui accident rutier. Două autovehicule s-au ciocnit frontal, iar în urma impactului cinci ...[citește_toată_știrea]

17 Iunie 2019, 20:25
(245 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Manasia accident


AJOFM Ialomița: În atenția absolvenților promoției 2019

Reamintim absolvenților instituțiilor de învățământ, faptul că, în termen de 60 de zile de la absolvire, sunt așteptați să se înregistreze în evidențele AJOFM Ialomița pentru a beneficia de servicii personalizate ...[citește_toată_știrea]

12 Iunie 2019, 17:30
(668 vizualizări - 0 comentarii)


8

Motociclist autoaccidentat în apropiere de Urziceni

Marți, 11 iunie a.c., pe DN2, în apropiere de Urziceni, s-a produs un accident rutier soldat cu rănirea unei persoane. Astfel, în timp ce un bărbat, de 25 de ani, conducea o motocicletă, nu a adaptat viteza ...[citește_toată_știrea]

12 Iunie 2019, 17:25
(730 vizualizări - 0 comentarii)


9

Ion Roată: Depistat în trafic cu parfumuri contrafăcute

Marți, 11 iunie a.c., polițiștii ialomițeni au depistat pe raza comunei Ion Roată, în habitaclul unui autoturism condus de un bărbat de 43 de ani, parfumuri susceptibile de a fi contrafăcute. Astfel, parfumurile ...[citește_toată_știrea]

12 Iunie 2019, 17:20
(628 vizualizări - 0 comentarii)


Fetești: Braconajul piscicol, în atenția polițiștilor

Polițiștii feteșteni au depistat pe raza localității un bărbat, de 48 de ani, care avea asupra sa o unealtă de pescuit tip monofilament cu o lungime de 60 metri. Unealta a fost confiscată de polițiști, ...[citește_toată_știrea]

12 Iunie 2019, 17:15
(521 vizualizări - 0 comentarii)


Programul casieriilor RAJA Constanța de Rusalii

RAJA Constanța aduce la cunoștința tuturor abonaților că, în perioada Rusaliilor, dispeceratul, echipele de intervenție, dar și reprezentanții societății care asigură buna desfășurare a proceselor de alimentare ...[citește_toată_știrea]

12 Iunie 2019, 17:10
(507 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: RAJA Constanța


12

Slobozia: Expoziție aniversară a sculptorului Mihai Marcu

Joi, 30 iunie 2019, începând cu orele 15,30, la Galeriile de Artă «Arcadia» din incinta Centrului Cultural UNESCO «Ionel Perlea» Slobozia va avea loc vernisajul expoziției «Sculptură-Mihai Marcu-80». Lucrări ...[citește_toată_știrea]

11 Iunie 2019, 16:25
(632 vizualizări - 0 comentarii)


Fetești: S-a înecat în Dunăre

Fetești: S-a înecat în Dunăre

Miercuri, 6 iunie a.c., în jurul orelor 19,30, un tânăr de 18 ani a dispărut în apa învolburată a Dunării în zona municipiului Fetești. Acesta a fost luat de curenți și nu a mai putut înota spre mal. Fratele ...[citește_toată_știrea]

7 Iunie 2019, 17:25
(947 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Dunăre înecat


Slobozia: Doi tineri, coborâți de pompieri de pe acoperișul unei clădiri

Vineri, 7 iunie a.c., în jurul orei 4,30, pompierii Detașamentului Slobozia s-au deplasat cu autoscara mecanică pentru a interveni la coborârea a două persoane, în vârstă de 23 ani, de pe acoperișul unei ...[citește_toată_știrea]

7 Iunie 2019, 17:20
(1180 vizualizări - 1 comentariu)


Ialomița: Se întrerupe curentul electric

În intervalul 10-14 iunie a.c., orele 8,00-16,30, E -Distribuție Dobrogea SA anunță întreruperea alimentării cu energie electrică din cauza unor lucrări de reparație la rețelele electrice. Aceste lucrări ...[citește_toată_știrea]

7 Iunie 2019, 17:15
(1002 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Ultima zi a campaniei «Săptămâna Prevenirii Criminalității»

Vineri, 7 iunie a.c., a fost ultima zi a campaniei «Săptămâna prevenirii criminalității», zi dedicată siguranței rutiere. Polițiștii ialomițeni de la Rutieră au fost prezenți în școlile din județ unde au ...[citește_toată_știrea]

7 Iunie 2019, 17:10
(762 vizualizări - 0 comentarii)


Săveni: Probleme cu apa potabilă

Ploile din ultimele zile au afectat calitatea apei din localitatea Săveni. Analizele de laborator ale Direcției de Sănătate Publică Ialomița au arătat faptul că mai multe probe conțineau depășiri ale parametrilor ...[citește_toată_știrea]

6 Iunie 2019, 16:20
(968 vizualizări - 0 comentarii)


Doi bărbați din Amara, arestați pentru «viol»

Miercuri, 5 iunie a.c., pe raza localității Amara, polițiștii de Investigații Criminale au pus în aplicare două mandate de executare a pedepsei privative de libertate de 6 și 7 ani, pentru doi bărbați de ...[citește_toată_știrea]

6 Iunie 2019, 16:15
(1330 vizualizări - 2 comentarii)

Taguri: Amara viol arestare


IPJ Ialomița: «Săptămâna Prevenirii Criminalității», în școli

Miercuri, 5 iunie a.c., polițiștii din cadrul IPJ Ialomița au continuat campania «Săptămâna Prevenirii Criminalității», cu informații privind delincvența juvenilă și victimizarea minorilor. Astfel, polițiștii ...[citește_toată_știrea]

6 Iunie 2019, 16:10
(882 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Violența în familie, în atenția polițiștilor

Marți, 4 iunie 2019, polițiștii ialomițeni au realizat o nouă acțiune în cadrul Săptămânii Prevenirii Criminalității. Oamenii legii au prezentat publicului informații referitoare la violența domestică. ...[citește_toată_știrea]

4 Iunie 2019, 20:10
(1188 vizualizări - 0 comentarii)


DSVSA Ialomița: Stingere focare de Pestă Porcină Africană la Axintele

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița informează toți crescătorii de porcine că în data de 31.05.2019 au fost stinse un număr de 3 focare de Pestă Porcină Africană declarate ...[citește_toată_știrea]

4 Iunie 2019, 19:05
(1010 vizualizări - 0 comentarii)


«Expoziția Absolvenților 2019», la Muzeul Agriculturii

Marți, 4 iunie a.c., de la orele 14,00, a fost vernisată expoziția absolvenților Liceului de Arte «Ionel Perlea» Slobozia. Evenimentul s-a desfășurat la Muzeul Național al Agriculturii din România. ...[citește_toată_știrea]

4 Iunie 2019, 18:15
(1132 vizualizări - 0 comentarii)


AJOFM Ialomița: Rata șomajulului, 5,01%

La sfârșitul lunii aprilie 2019, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița erau înregistrați 4736 șomeri (din care 2072 femei), rata șomajului fiind ...[citește_toată_știrea]

4 Iunie 2019, 08:10
(1073 vizualizări - 0 comentarii)


Adâncata: Cod Roșu de inundații

Hidrologii au emis pentru zona Adâncata, din județul Ialomița, o avertizare Cod Portocaliu de inundații. Specialiștii atrag atenția că din cauza precipitațiilor abundente înregistrate în ultimele ore, există ...[citește_toată_știrea]

31 Mai 2019, 22:03
(1562 vizualizări - 0 comentarii)


DIICOT: 13 percheziții și șase persoane arestate

Miercuri, 29 mai a.c., polițiștii specializați în Combatrea Criminalității Organizate din Ialomița și procurorii DIICOT, au efectuat 13 percheziții domiciliare pe raza municipiului București și a județelor ...[citește_toată_știrea]

31 Mai 2019, 16:35
(1460 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Se întrerupe curentul electric

În intevalul 3-7 iunie a.c., orele 8,00-16,30, E-Distribuție Dobrogea SA anunță întreruperea alimentării cu energie electrică din cazua unor lucrări de reparații la rețelele electrice. Aceste lucrări se ...[citește_toată_știrea]

31 Mai 2019, 16:15
(1451 vizualizări - 0 comentarii)


RAJA Constanța a activat Comandamentul pentru Situații de Urgență

Ca urmare a atenționărilor meteorologice de instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse cu caracter torențial de ploi și grindină, frecvente descărcări electrice și intensificări ale vântului ...[citește_toată_știrea]

31 Mai 2019, 16:05
(1396 vizualizări - 0 comentarii)


RAJA Constanța: Atenție, se întrerupe apa în Fetești Oraș!

Pentru remedierea unei avarii survenite la conducta de alimentare cu apă, cu diametrul de 200 mm, de pe strada Călărași, din municipiul Fetești, RAJA SA a fost nevoită să întrerupă furnizarea apei potabile ...[citește_toată_știrea]

30 Mai 2019, 09:40
(1390 vizualizări - 0 comentarii)


Țăndărei: Înșelat prin metoda «Șmen»

Metoda «Șmen» reprezintă solicitarea unor sume mari de bani de către persoane la diverse instituții, magazine sau chiar pe stradă. Astfel, marți, 28 mai a.c., pe raza unui magazin din localitatea Țăndărei ...[citește_toată_știrea]

29 Mai 2019, 17:20
(1823 vizualizări - 0 comentarii)


Ultimele comentarii
17487-1

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...