Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!

PUBLICITATE ONLINE

anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC REAL TEST SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul «Construire spațiu activități comerciale și servicii», propus a fi amplasat în mun. Slobozia, str. Vasile Alecsandri, nr. 20, jud. Ialomița.
Informațiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi, 08,00-16,30, vineri între orele 8,00-14,00, la sediul Primăriei Slobozia, în zilele de luni-vineri, între orele 8,00-16,00, și la sediul SC REAL TEST SRL... [citește_tot_articolul]

16 Aprilie 2019, 19:10 (404 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

Consiliul Local al comunei Ograda

PROIECT DE BUGET 2019

I. TOTAL VENITURI=2.718 mii lei
A) VENITURI PROPRII=1265,00 mii lei
Impozit clădiri PF = 40,00 mii lei
Impozit teren PF = 40,00 mii lei
Taxa mijloace de transport PF = 30,00 mii lei
Impozit clădiri PJ = 58,00 mii lei
Impozit teren PJ = 40,00 mii lei
Taxa mijloace de transport PJ = 24,00 mii lei
Impozit teren extravilan = 52,00 mii lei
Concesiuni și închirieri = 60,00 mii lei
Amenzi = 30,00 mii lei
Salubritate = 52,00 mii lei
Cote și sume IVG =839,00 mii lei
B) SUME DEFALCATE DIN TVA =1377,00 mii lei
Pentru echilibrare = 974,... [citește_tot_articolul]

9 Aprilie 2019, 07:10 (455 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț angajare

Primăria comunei Bucu, cu sediul în comuna Bucu, str. Calea București, nr. 101, județul Ialomița, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post aferent funcției contractuale de execuție vacante de muncitor necalificat I în cadrul Compartimentului Întreținere Patrimoniu.
Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor... [citește_tot_articolul]

4 Aprilie 2019, 07:40 (514 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

Consiliul Local Perieți, cu sediul în comuna Perieți, județul Ialomița, organizează în data de 24.04.2019, orele 11,00, licitație publică pentru constituirea dreptului de superficie asupra unor suprafețe de teren, situate în intravilanul comunei Perieți, teren aparținând domeniului privat al comunei Perieți, pentru construire locuințe:
-1 lot de 800 mp și 1 lot de 802 mp în satul Misleanu
Ofertanții interesați pot obține documentația de atribuire de la sediul Consiliului Local Perieți, județul Ialomița, telefon 0243/239.926, persoana de contact Bucur Anișoara.
... [citește_tot_articolul]

2 Aprilie 2019, 07:35 (482 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

Consiliul Local Perieți cu sediul în comuna Perieți, județul Ialomița, organizează în data de 24.04.2019, orele 10,00, licitație publică pentru:
-concesionarea unor suprafețe de teren, situate în intravilanul satului Fundata și Perieți, teren aparținând domeniului privat al comunei Perieți, pentru construire locuințe
Ofertanții interesați pot obține documentația de atribuire de la sediul Consiliului Local Perieți, județul Ialomița, telefon 0243/239.926, persoana de contact Bucur Anișoara.
Contravaloarea documentației de atribuire-10 lei, achitată la casieria Consiliului Local Perieți... [citește_tot_articolul]

2 Aprilie 2019, 07:30 (479 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

SC EASYSCRAP AUTO SRL cu sediul în Țăndărei va depune documentația tehnică în vederea obținerii autorizației de mediu pentru desfășurarea activității conform Cod CAEN 3831-demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor care se desfășoară în localitatea Țăndărei, Șos. București, camera 1, bloc 182-1C, sc. A, et. p, ap. 3, jud. Ialomița.
Eventualele contestații/observații se pot depune la sediul APM Ialomița, loc. Slobozia, str. Mihai Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi între orele 8,00-16,30, și vineri între orele 8,00-14,00, în termen de 15 zile lucrătoare de la publicarea anunțului... [citește_tot_articolul]

2 Aprilie 2019, 07:25 (499 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

În conformitate cu prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, Primăria Comunei Sfântu Gheorghe anunță publicul interesat cu privire la încheierea etapei de elaborare a propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare, aferentă Planului Urbanistic General al Comunei Sfântu Gheorghe. (având Proiectant General Societatea Comercială DUAL STUDIO SRL, în baza contractului nr. 3908 din 26.09.2016).
Această etapă constă în informarea și consultarea populației, prin acțiuni făcute... [citește_tot_articolul]

2 Aprilie 2019, 07:20 (441 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

În conformitate cu prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism Primăria Comunei Sfântu Gheorghe anunță publicul interesat cu privire la încheierea etapei de documentare și elaborare a Studiilor de Fundamentare, aferentă Planului Urbanistic General al Comunei Sfântu Gheorghe (având Proiectant General Societatea Comercială DUAL STUDIO SRL, în baza contractului nr. 3908 din 26.09.2016).
Această etapă a constat în consultarea populației, prin metode sociologice, cu privire la necesitățile... [citește_tot_articolul]

2 Aprilie 2019, 07:15 (475 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

informare

Această informare este efectuată de COMUNA OGRADA, județul Ialomița, ce intenționează să solicite de la Sistemul de Gospodărire a Apelor Ialomița aviz de gospodărire a apelor pentru, «EXTINDERE REȚEA DE DISTRIBUȚIE APĂ ȘI STAȚIE DE TRATARE» în comuna Ograda, județul Ialomița.
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare.
Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.
Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului după data de 26.03.2019.... [citește_tot_articolul]

2 Aprilie 2019, 07:10 (491 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

SC Servicii Publice Slobozia SRL

în atenția concesionarilor de locuri de veci

În conformitate cu prevederile art. 57 din cuprinsul Regulamentului de Organizare și Funcționare al Cimitirelor Umane de pe raza municipiului Slobozia, aprobat prin HCL nr. 80/2009, dreptul de concesiune asupra locurilor de veci încetează în următoarele cazuri:
„d) în caz de părăsire sau menținere în stare de neîngrijire a lucrărilor funerare pe o perioadă de cel mult 2 (doi) ani [...]“
„e) în cazul neachitării taxei anuale de întreținere a cimitirului sau a redevenței, până în ultima zi lucrătoare a anului în curs, și dacă, timp de 30 de zile de la somația scrisă pe adresa concesionarului sau anunțul din presă, concesionarul nu se prezintă la sediul Servicii Publice Slobozia SRL, pentru achitarea tarifelor de întreținere sau a redevenței, pentru locurile concesionate în vederea amenajării;“... [citește_tot_articolul]

2 Aprilie 2019, 07:05 (480 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț

Primăria Săveni scoate la licitație în vederea concesionării în cursul anului 2019 următoarele loturi și spații:
-pentru construcția de locuințe-lot 24-b zona «apucați» în suprafață de 370 mp
-pentru activități economice-teren intravilan în suprafață de 3353 mp-carte dunciară 21814
-concesionare cabinet medical pentru medicină generală în suprafață de 70,35 mp-conform hotărârii 44/29.10.2018
Licitația va avea loc în fiecare zi de joi, la orele 10,00, la sediul Primăriei.
Ofertele vor fi depuse în plicuri închise și se vor depune la sediul Primăriei... [citește_tot_articolul]

20 Martie 2019, 18:05 (498 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița cu sediul în loc. Slobozia, jud. Ialomița, str. Mihai Viteazul, nr. 1, telefon 0243/232.971, organizează în data de 25.03.2019, orele 10,00, licitație publică deschisă cu strigare pentru vânzarea de obiecte de inventar și mijloace fixe scoase din funcțiune cu durata de funcționare expirată.
Lista acestora se află afișată la sediul APM Ialomița.
În caz de neadjudecare, licitația se va repeta în data de 01.04.2019, respectiv 08.04.2019.... [citește_tot_articolul]

19 Martie 2019, 20:05 (509 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

convocator

Administratorul unic al SC «CONSTRIF» SA cu sediul în Municipiul Slobozia, str. Gării Noi, nr. 5, județul Ialomița, în temeiul art. 113 și art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicată, modificată și completată, și a dispozițiilor art. 12 din Actul Constitutiv al societății, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor «CONSTRIF» SA înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J21/263/1991, CUI RO 2071490.
Adunarea este convocată pentru data de 15.03.2019, orele 11,00 la sediul societății, pentru acționarii înregistrați în Registrul acționarilor societății la data de 05.03.2019, și are următoarea ordine de zi:
1. Revocarea din funcția de mandatar... [citește_tot_articolul]

12 Martie 2019, 07:20 (550 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț de licitație

1. Informații generale privind proprietarul: Primăria Municipiului Fetești cu sediul în Fetești, str. Cålårași, nr. 595, bl. CF3, sc. A, et. II-IV, jud. Ialomița, cod fiscal 436577, cont nr. RO64TREZ24A510103203001X, deschis la Trezoreria Fetești, telefon 0243/364.410
2. Informații generale privind obiectul superficiei:
a. Procedura aplicată pentru concesionarea prin licitație publică asupra imobilului teren în suprafață totalå de 3919,00 mp, Str. Depoului, aprobată prin H.C.L. nr. 184 din 28.11.2018.
b. Tipul contractului pentru care se solicitå oferte: contract de concesiune pentru terenul situat în Str... [citește_tot_articolul]

12 Martie 2019, 07:15 (540 vizualizări - 0 comentarii)

Click aici

PUBLICITATE ONLINE

anunț public

RAJA SA Constanța, cu sediul în Constanța, str. Călărași, nr. 22-24, jud. Constanța, anunță că a depus la APM Ialomița documentația tehnică pentru obținerea autorizației de mediu pentru desfășurarea activității: cod CAEN (Rev.2) 3600-Colectarea, tratarea și distribuția apei; cod CAEN (Rev.2) 3700-Colectarea și epurarea apelor uzate, pe amplasamentul din municipiul Fetești, jud. Ialomița, «Sistemul de alimentare cu apă și canalizare-epurare Fetești».
Eventualele sugestii sau observații se vor depune, în scris, la Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, str. Mihai Viteazu, nr... [citește_tot_articolul]

12 Martie 2019, 07:10 (559 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț licitație publică închiriere spații comerciale

UAT Municipiul Fetești cu sediul în Municipiul Fetești, Str. Călărași, Nr. 595, Bl. CF3, Sc. A, Et. II-IV, Județul Ialomița, cod poștal 925150, în temeiul Hotarârii Consiliului Local nr. 185/28.11.2018, organizează în data de 03.04.2019, orele 11,00, licitație publică în vederea închirierii a 9 (nouă) spații comerciale, din Hala Piața Agroalimentară Fetești-Gară, Parter, Str. Ardealului din Municipiul Fetești.
Durata închirierii
Închirierea se face pe perioadă de maxim 10 (zece) ani, prețul minim de pornire a licitației este de 19,16 lei/mp/lună pentru... [citește_tot_articolul]

12 Martie 2019, 07:05 (551 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

convocator

OUAI OGRADA cu sediul în com. Ograda, jud. Ialomița, convoacă Adunarea generală a membrilor fondatori în data de 20.03.2019, orele 14,00, la sala de ședințe a Primăriei Ograda având următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea bilanțului contabil încheiat la 31.12.2018
2.  Aprobarea raportului de activitate pe anul 2018
3. Aprobarea raportului cenzorului+auditorului
4. Aprobarea BVC 2019
5. Alte aspecte
În cazul în care nu se întrunesc condițiile de majoritate, conform statutului, adunarea generală se reprogramează pe data de 21.03.2019, la aceeași oră și în același loc.... [citește_tot_articolul]

6 Martie 2019, 17:10 (511 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

convocator

OUAI MURGEANCA cu sediul în orașul Țăndărei, șos. Brăilei, nr. 220, județul Ialomița, convoacă Adunarea generală a membrilor fondatori în data de 21.03.2018, orele 14,00, la sala de ședințe a Primăriei Valea Ciorii, având următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea bilanțului contabil încheiat la 31.12.2018
2. Aprobarea raportului de activitate pe anul 2018
3. Aprobarea raportului cenzorului+auditorului
4. Aprobarea BVC 2019
5. Alte aspecte
În cazul în care nu se întrunesc condițiile de majoritate, conform statutului, adunarea generală se reprogramează pe data de 22.03.2019, la aceeași... [citește_tot_articolul]

6 Martie 2019, 17:05 (562 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

convocator

Administratorul unic al SC CONSTRIF SA cu sediul în Municipiul Slobozia, str. Gării Noi, nr. 5, jud. Ialomița, în temeiul art. 113 și art. 117, din Legea nr. 31/1990 republicată, modificată și completată, și a dispozițiilor art. 12 din Actul Constitutiv al societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor «CONSTRIF» SA înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J21/263/1991, CUI RO .
Adunarea este convocată pentru data de 04.03.2019, orele 11,00, la sediul societății, pentru acționarii înregistrați în Registrul acționarilor societății la data de 05.02.2019, și are următoarea ordine de zi:
1. Numirea persoanei care... [citește_tot_articolul]

26 Februarie 2019, 17:35 (816 vizualizări - 0 comentarii)

PUBLICITATE ONLINE

anunț solicitare autorizație de mediu

SC GRYMPEX SRL, cu sediul în comuna Ograda, anunță publicul interesat asupra solicitării Autorizației de Mediu în scopul desfășurării următoarelor activități: cod CAEN 0111-Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plante leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase, cod CAEN 0161-activități auxiliare pentru producția vegetală, cod CAEN 0164-pregătirea semințelor, cod CAEN 5210-depozitări.
Informațiile privind impactul asupra mediului al activității pentru care se solicită Autorizația de Mediu pot fi consultate zilnic de luni până vineri, între orele 08... [citește_tot_articolul]

21 Februarie 2019, 10:10 (697 vizualizări - 0 comentarii)

Sâmbătă 21 Sep 2019
79 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră
0

Nu ratați...

...Secțiunea BÂRFE fiindcă
nici nu știți ce pierdeți! :-)

20 Septembrie 2019, 16:15


Ialomița: Se întrerupe curentul electric

În intervalul 23-27 septembrie a.c., orele 8,00-16,00, E-Distribuție Dobrogea SA anunță întreruperea alimentării cu energie electrică din cauza unor lucrări de reparații la rețelele electrice. Aceste lucrări ...[citește_toată_știrea]

20 Septembrie 2019, 15:20
(92 vizualizări - 0 comentarii)


anunț

Servicii Publice Slobozia SRL
vă face cunoscut faptul că,
în perioada 05-06.10.2019,
se vor desfășura
«Zilele Recoltei»
în incinta Pieței Agroalimentare Ialomița

20 Septembrie 2019, 08:10


3

Biciclist acroșat de o mașină între Bucu și Ograda

Miercuri, 18 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au intervenit la un accident produs pe DN2A, între localitățile Bucu și Ograda. În timp ce un bărbat, de 39 de ani, din Țăndărei, conducea ...[citește_toată_știrea]

19 Septembrie 2019, 17:10
(181 vizualizări - 0 comentarii)


4

Urziceni: Acțiune de prevenire a furturilor de și din autovehicule

Miercuri, 18 septembrie a.c., polițiștii de Investigații Criminale din cadrul Poliției Urziceni au desfășurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea furturilor de și din autovehicule pe raza localităților ...[citește_toată_știrea]

19 Septembrie 2019, 17:05
(111 vizualizări - 0 comentarii)


RAJA Constanța: Avarie la furnizarea de apă în Fetești

Pentru remedierea unei avarii survenite joi, 19 septembrie 2019, la nivelul unui branșament de pe strada Garofiței, din orașul Fetești, județul Ialomița, RAJA SA este nevoită să întrerupă furnizarea de ...[citește_toată_știrea]

19 Septembrie 2019, 09:55
(175 vizualizări - 0 comentarii)


Activitate desfășurată de Protopopiatul Slobozia în parteneriat cu Grădinița cu Program Prelungit «Piticot»

Activitate desfășurată de Protopopiatul Slobozia în parteneriat cu Grădinița cu Program Prelungit «Piticot»

Miercuri, 18 septembrie 2019, părintele protopop Laurențiu Cioranu, împreună cu părintele Daniel Ferbințeanu de la Parohia Ograda au săvârșit Slujba sfeștaniei, Sfințirea cea mică a apei și au rostit rugăciuni ...[citește_toată_știrea]

19 Septembrie 2019, 09:50
(218 vizualizări - 3 comentarii)


DSVSA Ialomița: 21 focare de Pestă Porcină Africană

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița informează că, la data de 18.09.2019, pe raza județului Ialomița sunt declarate 21 focare de Pestă Porcină Africană. Acestea au fost ...[citește_toată_știrea]

18 Septembrie 2019, 17:30
(155 vizualizări - 0 comentarii)


8

Ordin de protecție provizoriu pe numele unui bărbat din Manasia


Marți, 17 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Urziceni au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat, de 41 de ani, din Manasia, și-ar fi agresat și amenințat fosta soție. Astfel ...[citește_toată_știrea]

18 Septembrie 2019, 17:25
(135 vizualizări - 0 comentarii)


9

APM Ialomița: Zi pentru combaterea ambroziei

Conducerea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului a propus ziua de sâmbătă, 28 septembrie a.c., o zi a mișcării civice pentru mediu și sănătate cu implicare națională când, într-o singură zi, prin ...[citește_toată_știrea]

18 Septembrie 2019, 17:20
(142 vizualizări - 0 comentarii)


10

Gheorghe Lazăr: Beat la volan

Marți, 17 septembrie 2019, polițiștii ialomițeni au depistat în trafic un bărbat, de 29 de ani, din comuna Gheorghe Lazăr, în timp ce conducea un autoturism pe DN2A, deși anterior consumase băuturi alcoolice ...[citește_toată_știrea]

18 Septembrie 2019, 17:15
(148 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Campania «Clean Stations»

Miercuri, 18 septembrie a.c., la nivel național, Poliția Română, prin Direcția de Poliție Transporturi a desfășurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale în zona stațiilor CFR. Astfel ...[citește_toată_știrea]

18 Septembrie 2019, 17:10
(143 vizualizări - 0 comentarii)


12

Secțiunea Mica Publicitate a fost actualizată!

Cele mai noi anunțuri
de mică publicitate din Ialomița.
Se pot introduce anunțuri online!

17 Septembrie 2019, 18:20


AJOFM Ialomița: 320 locuri de muncă în Europa

Angajatorii din Spațiul Economic European oferă, prin intermediul rețelei EURES România, 320 locuri de muncă vacante. Țările vizate sunt Austria, Franța, Germania, Irlanda, Norvegia, Olanda, Polonia și ...[citește_toată_știrea]

17 Septembrie 2019, 17:10
(223 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Amenzi de peste 83 mii de lei, 12 permise reținute

Luni, 16 septembrie a.c., polițiștii ialomițeni au acționat pe raza întregului județ pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică. Astfel, polițiștii au intervenit la 98 evenimente, cele ...[citește_toată_știrea]

17 Septembrie 2019, 16:55
(229 vizualizări - 0 comentarii)


Târgul «Pâinea și Vinul» la Muzeul Agriculturii

În perioada 20-22 septembrie 2019, orele 11,00-18,00, la Muzeul Național al Agriculturii se va desfășura, în cadrul Târgului «Pâinea și Vinul», expoziția și lansarea albumului «Pâinea noastră cea de toate ...[citește_toată_știrea]

17 Septembrie 2019, 16:50
(204 vizualizări - 0 comentarii)


«Săptămâna Mobilității Europene», la Slobozia

În perioada 16-22 septembrie a.c., se desfășoară la nivel european Campania «Săptămâna Mobilității Europene». Astfel, Primăria municipiului Slobozia, prin Direcția Educație, Cultură și Tineret, în parteneriat ...[citește_toată_știrea]

17 Septembrie 2019, 16:45
(192 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: La volan, fără permis

Luni, 16 septembrie a.c., polițiștii ialomițeni au depistat în trafic doi conducători auto, de 22 și 39 de ani, în timp ce conduceau pe drumurile publice fără a avea acest drept. În fapt, polițiștii Secției ...[citește_toată_știrea]

17 Septembrie 2019, 16:40
(187 vizualizări - 0 comentarii)


DSVSA Ialomița: Campanie vaccinare vulpi

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor informează locuitorii județului că, începând cu data de 23 septembrie 2019, în funcție de condițiile meteorologice, se va desfășura, la nivel ...[citește_toată_știrea]

17 Septembrie 2019, 16:35
(282 vizualizări - 0 comentarii)


Accident rutier grav la ieșire din Slobozia, două persoane decedate

Accident rutier grav la ieșire din Slobozia, două persoane decedate

Grav accident de circulație produs în seara zilei de vineri, 13 septembrie 2019, la ieșirea din Slobozia către Constanța. Trei persoane au fost grav rănite, în urma impactului a două mașini. La fața locului ...[citește_toată_știrea]

13 Septembrie 2019, 18:20
(2334 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Slobozia accident


ISU Ialomița: 13 Septembrie-«ZIUA POMPIERILOR DIN ROMÂNIA»

În luna iunie a anului 1848 unda de șoc revoluționară din Franța s-a propagat rapid în Țara Românească. După 3 luni de conflicte, la 13 septembrie 1848 a avut loc Bătălia din Dealul Spirii, ultima confruntare ...[citește_toată_știrea]

11 Septembrie 2019, 17:45
(255 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Campania «10 PENTRU SIGURANȚĂ»

IPJ Ialomița: Campania «10 PENTRU SIGURANȚĂ»

Polițiștii ialomițeni, însoțiți de reprezentanți ai structurilor teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne au desfășurat activități informativ-preventive în școlile de pe raza județului, în cadrul ...[citește_toată_știrea]

11 Septembrie 2019, 17:10
(308 vizualizări - 0 comentarii)


DSVSA Ialomița: Sancțiuni aplicate pentru nerespectarea măsurilor de prevenire a Pestei Porcine Africane

DSVSA Ialomița: Sancțiuni aplicate pentru nerespectarea măsurilor de prevenire a Pestei Porcine Africane

Noua epidemie de Pestă Porcină Africană aduce și sancțiuni pentru crescătorii de animale din Ialomița. În ultimele săptămâni, au fost aplicate amenzi de peste 30 mii de lei din cauza nerespectării măsurilor ...[citește_toată_știrea]

10 Septembrie 2019, 17:05
(443 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Început de an școlar, în siguranță

IPJ Ialomița: Început de an școlar, în siguranță

Peste 180 de polițiști au fost în misiune, în zona grădinițelor, școlilor și liceelor din județul Ialomița, pentru un început în siguranță al noului an școlar. Polițiștii prezenți la festivitățile specifice ...[citește_toată_știrea]

9 Septembrie 2019, 16:20
(354 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Se întrerupe curentul electric

În intervalul 9-14 septembrie a.c., orele 8,00-16,00, E-Distribuție Dobrogea SA anunță întreruperea alimentării cu energie electrică din cauza unor lucrări de reparații la rețelele electrice. Aceste lucrări ...[citește_toată_știrea]

6 Septembrie 2019, 16:30
(533 vizualizări - 0 comentarii)


Lilieci: Accident rutier soldat cu două victime

Joi, 5 septembrie a.c., în jurul orelor 5,30, pe raza localității Lilieci s-a produs un accident rutier soldat cu rănirea a două persoane. În timp ce un bărbat, de 57 de ani, din București, conducea pe ...[citește_toată_știrea]

6 Septembrie 2019, 16:25
(425 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Lilieci accident


Ialomița: La volan, fără permis

Joi, 5 septembrie a.c., polițiștii ialomițeni au depistat în trafic un bărbat, de 26 de ani, din Bărbulești, în timp ce conducea un autovehicul pe raza localității Ciochina, deși avea acest drept suspendat ...[citește_toată_știrea]

6 Septembrie 2019, 16:20
(342 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Erou pentru patru frați din Bucșa

IPJ Ialomița: Erou pentru patru frați din Bucșa

Un luptător al Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Ialomița a devenit «părinte spiritual» pentru patru copii din satul Bucșa. Cristi Stan ...[citește_toată_știrea]

6 Septembrie 2019, 15:25
(509 vizualizări - 1 comentariu)


Protopopiatul Slobozia: Proiectul «Vreau să merg la școală»

În perioada 30 august-6 septembrie 2019, Protopopiatul Slobozia, împreună cu Părintele Laurențiu Cioranu au organizat a V-a ediție a proiectului social-filantropic «Vreau să merg la școală». Scopul proiectului ...[citește_toată_știrea]

6 Septembrie 2019, 15:15
(342 vizualizări - 0 comentarii)


AJOFM Ialomița: 4,76%-rata șomajului în luna iulie 2019

La sfârșitul lunii iulie 2019, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița erau înregistrați 4506 șomeri (din care 2093 femei), rata șomajului fiind de 4,76%. Din totalul de ...[citește_toată_știrea]

3 Septembrie 2019, 17:25
(459 vizualizări - 0 comentarii)


Ultimele comentarii
17487-1

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...