Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!

EVENIMENT

Pastorală la Învierea Domnului

Episcopia Sloboziei și Călărașilor

Pastorală la Învierea Domnului

† Vincențiu
Prin harul lui Dumnezeu
Episcopul Sloboziei și Călărașilor


Iubitului meu cler și popor,
Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru,
Iar din parte-mi, arhierești binecuvântări!


Dreptmăritori creștini,
Hristos a Înviat!

Creștinismul s-a născut odată cu Învierea Mântuitorului Hristos. Aceasta este Taina centrală și cea mai mare a credinței creștine. Fără Învierea Mântuitorului Hristos nu ar fi existat Noul Testament, n-am fi avut nicio Evanghelie, nici măcar o relatare sau vreo epistolă creștină a Sfântului Apostol Pavel.
Fără Învierea Mântuitorului nu ar fi existat nici Creștinismul, nici propovăduirea lui Hristos, nici Biserica, nici cultul sau misiunea ei.
Fără Învierea lui Hristos ar fi fost imposibil de explicat misiunea Apostolilor, jertfa Mucenicilor, mărturia Mărturisitorilor, sfințenia Sfinților, retragerea din lume a pustnicilor, minunile tămăduitoare, credința celor care cred, dragostea celor care iubesc, nădejdea celor care nădăjduiesc, înfrânarea celor care postesc, rugăciunea celor care se roagă, smerenia celor smeriți, durerea celor îndurerați sau orice altă faptă creștinească.
După Învierea Sa din morți, Mântuitorul Hristos S-a arătat apostolilor pe care-i alesese prin Duhul Sfânt, timp de 40 de zile, prin multe semne doveditoare, și le-a poruncit să vestească Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Sfântul Luca, în cartea Faptelor Apostolilor, pe care Biserica a rânduit să o citim și la care să medităm în această perioadă specială dintre Înviere și Pogorârea Duhului Sfânt, este singurul autor al Noului Testament care pomenește despre cele patruzeci de zile petrecute de Iisus Domnul, după Înviere, împreună cu apostolii.
Numărul 40 apare în mai multe locuri din Sfânta Scriptură și este plin de însemnătate și simbolism. Se referă, în primul rând, la zilele unei experiențe sau anii unei generații. De aici și ideea unei perioade de timp mai lungi, a cărei durată nu se poate ști cu exactitate.
Din istoria mântuirii, prezentată de Scriptura Sfântă a Vechiului și Noului Testament, cele mai importante referințe sunt legate de peregrinarea poporului ales, Israel, prin pustie, timp de 40 de ani, după eliberarea din robia Egiptului (Numerii 14, 33), de perioada de pregătire a proorocului și legislatorului Moise, care s-a pregătit, rămânând 40 de zile pe muntele Sinai, ca să poată primi de la Dumnezeu învățăturile sfinte, cuprinse în cele 10 porunci. Iisus, Domnul și Mântuitorul, a petrecut 40 de zile în pustie fiind ispitit, adică pus la încercare de diavol.

Dreptmăritori creștini,
Pustia, potrivit Sfintei Scripturi, nu este numai un loc cu importanță geografică, ci este și o experiență duhovnicească a omului credincios, care trăiește între cer și nisip, între a avea totul sau nimic; este experiența celor mai arzătoare întrebări pe care omul și le poate pune sieși. Experiența pustiei este o experiență a ascultării extreme, o pedagogie necesară omului credincios, popoarelor lumii, care, asemenea experienței robiei lui Israel din Egipt, în urma traversării și peregrinării prin pustie, au devenit, dintr-o masă de robi, un popor al lui Dumnezeu, de oameni renăscuți din ascultarea cuvântului pe care Dumnezeu L-a descoperit lor prin Moise.
Pustia este locul marilor descoperiri pe care Dumnezeu le-a făcut unor mari aleși ai Săi, chemați să conducă destinele oamenilor. În pustie, Moise a văzut Rugul aprins, care nu se mistuia, și a primit Descoperirea Numelui Inefabil al lui Dumnezeu (Ieșire 3, 1-14). În pustie, Dumnezeu i-a dăruit poporului pe care și l-a ales Legea sau Tora, după care să se călăuzească, și a încheiat un Legământ cu acest popor (Ieșire 19-24). În pustie, a umplut cu daruri poporul Său: mana, prepelițele, apa izvorâtă din stâncă. În pustie, Dumnezeu S-a descoperit proorocului Ilie în „murmur ușor și dulce”, în freamăt de adiere lină (1 Regi 19, 12).
Experiența pustiei este una a așteptării și a speranței, a încercărilor și ispitelor de tot felul. Nu este ușor să accepți pustia ca parte integrantă a Învierii și mântuirii. În pustie, Israel L-a ispitit pe Dumnezeu, iar experiența pustiei s-a dovedit a fi o cernere teribilă, o scoatere la iveală a ceea ce omul are în inima sa, a ceea ce-l robește și stăpânește: „Amintește-ți de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău în pustie, ca să te pedepsească și să te încerce și să deslușească ce-i în inima ta” (Deuteronom 8, 2). Experiența pustiei este o școală care-l educă pe om să se cunoască pe sine însuși, asemenea părintelui celor ce cred, Avraam, care a răspuns la chemarea pe care Dumnezeu i-a adresat-o: „Ieși din țara ta, din ținutul tău...” (Facere 12, 1), să accepte sensul duhovnicesc al călătoriei sale sau al peregrinării printre necunoscutele lumii acesteia. Cunoaște-te, întoarce-ți sufletul și acceptă Cuvântul lui Dumnezeu!
Însă pustia, ne arată Sfânta Scriptură, este și locul răzvrătirilor împotriva lui Dumnezeu, a cârtelilor și contestărilor (Ieșire 14, 11-12). Prin experiența pustiei, poporul lui Dumnezeu a fost pus la încercare, s-a îndepărtat de Dumnezeu, a fost pedepsit, dar s-a pocăit; acolo a primit Legea, a pecetluit Legământul și a primit diferite binefaceri de la Dumnezeu, având ca rezultat final faptul că au fost conduși, prin mijlocul deșertului, în Pământul Făgăduinței.

Iubiți credincioși,
Pustiul este, așadar, potrivit Sfintei Scripturi, locul pregătirii, arenă de luptă și încercare, ținutul darurilor duhovnicești. În pustie, Mântuitorul Hristos S-a războit cu satana pentru a repara nereușitele vechiului Israel; în pustie, a hrănit poporul cel nou al lui Dumnezeu cu pâine și pește. Sfântul Ioan Botezătorul, ca Înaintemergător al Domnului, a pregătit în pustie poporul pentru primirea și recunoașterea Lui.
Timp de 40 de zile, Mântuitorul Însuși a trăit experiența pustiei ca pe noviciatul existențial al slujirii Sale publice, față către față cu puterea iluziei satanice, cu farmecul ispitelor, din care a ieșit biruitor, rămânând credincios Cuvântului, voii lui Dumnezeu și lucrării Sale dumnezeiești, pe care o avea de împlinit. Evanghelistul Marcu ne spune că, după ispitirea din pustie, Domnul „era cu fiarele sălbatice și îngerii Îl slujeau” (Marcu 1, 12-13). Amintirea „fiarelor” și a îngerilor ne duce cu gândul la ispitirea primului om, Adam, care a căzut (Facere 3), și pe Iisus, Care a biruit. Dacă eșecul lui Adam a produs dezechilibre cosmice și a produs tulburarea armoniei dintre om și natură, biruința lui Hristos, Noul Adam, a restaurat această armonie, prin ascultarea desăvârșită față de Dumnezeu. Conviețuirea lui Iisus cu fiarele indică începutul unei epoci noi în istoria lumii, o epocă în care puterea bunătății este mai tare decât a răutății, în care iubirea este mai puternică decât moartea.
După exemplul Mântuitorului, vedem din experiența vieții oamenilor sfinți, care au trăit în pustie, experiența libertății interioare și a detașării de cele nefolositoare, cum s-au împrietenit cu natura înconjurătoare, reușind să stabilească legături cu animalele sălbatice, care amintesc de armonia de dinainte de căderea în păcat. Sfântul Ioan Botezătorul, în pustie, a pregătit Calea Domnului și a învățat iconomia micșorării de sine. El a trăit experiența pustiei ca loc al întâlnirilor esențiale, al prieteniei și al iubirii pe care o simțea față de lumea căzută.
Oamenii, care de secole se sfințesc în pustia Iudeii sau a Egiptului, dar și în pustia lumii acesteia, la începutul secolului XXI, ne arată cum aceasta poate înflori precum crinul (Isaia 35, 1-2), cum pustia devine „învățătoarea credinței” (magistra fidei), după cum istoria este „învățătoarea vieții” (magistra vitae).

Dreptmăritori creștini,
Sfântul Evanghelist Luca ne spune că, după Înviere, Iisus Domnul a petrecut patruzeci de zile cu apostolii pe pământ. De ce nu cincizeci de zile? Pentru că Mângâietorul nu Se putea pogorî odată cu Înălțarea lui Iisus la Tatăl, ci numai după Înălțare. Înălțarea este un eveniment care are o strânsă legătură cu Învierea. Cele patruzeci de zile între Înviere și Înălțare au fost zile în care Domnul Înviat li S-a arătat apostolilor, pe care i-a învățat în legătură cu venirea Împărăției lui Dumnezeu, cum vor primi putere de sus, odată cu pogorârea Duhului Sfânt la Rusalii, și cum să trăiască noua realitate a prezenței Sale reale în Sfânta Euharistie, după despărțirea fizică de ei. Înălțarea Domnului la cer marchează sfârșitul arătărilor Sale de după Înviere, iar trimiterea Duhului de la Tatăl este împlinirea făgăduinței de a fi mereu împreună cu ei și, prin ei, cu noi, până la sfârșitul veacurilor.
Învățarea evangheliei timp de 40 de zile este o continuare a instruirii dată de Domnul înviat ucenicilor Săi, este durata „plenitudinii învățăturii Sale dumnezeiești”. Mai devreme, în concluzia Evangheliei sale, Sfântul Luca a descris această instruire, care a început cu ucenicii la Emaus, când, „începând de la Moise și de la toți proorocii, le-a tâlcuit [Hristos Cel înviat, dar încă necunoscut] lor, din toate Scripturile cele despre El” (Luca 24, 27).
Dar, în această evanghelie a celor 40 de zile, sunt schițate multe din elementele componente a ceea ce urma să devină învățătura centrală, cultul și structura Bisericii, după Pogorârea Duhului Sfânt.
Sfântul Apostol Luca ne prezintă și exemplul vieții Bisericii apostolice din Ierusalim, imediat după Pogorârea Duhului Sfânt, caracterizată de patru experiențe fundamentale, potrivit descrierilor sintetice din cartea Faptele Apostolilor (cf. FA 2, 42-47; 4, 32-35; 5, 12-16): „Și stăruiau în învățătura Apostolilor și în împărtășire, în frângerea pâinii și în rugăciuni” (FA 2, 42). Importanța acestei experiențe pentru ucenicii Mântuitorului este redată în mod admirabil în relatarea din Emaus (Lc 24, 13-35). Punctul culminant al acestei istorisiri îl constituie deschiderea ochilor ucenicilor pentru a-L putea cunoaște pe Mântuitorul Hristos înviat, Care li se dăruiește în chip euharistic, în timp ce Se face nevăzut de la ochii lor. Atmosfera acestei celebrări euharistice (cf. FA 2, 46) este una de bucurie, izvorâtă din certitudinea prezenței lucrătoare a Mântuitorului Hristos înviat, și de curăție a inimii, care se referă probabil și la efortul primilor creștini de a păstra armonia și unitatea dintre ei. „Și în fiecare zi stăruiau într-un cuget în templu și, frângând pâinea în casă, luau împreună hrana întru bucurie și întru curăția inimii” (FA 2, 46). Această experiență se manifestă, așadar, ca o expresie a deplinei comuniuni.

Iubiți frați și surori în Domnul Cel Înviat,
Anul acesta serbăm Sfintele Paști, trecerea de la robia păcatului la libertatea fiilor lui Dumnezeu, de la moarte la viața veșnică, în condiții speciale, de mare încercare fizică și sufletească, asemenea unor oameni peregrini prin pustia lumii acesteia, cu speranța renașterii și a învierii.
Această experiență a închiderii locașurilor de cult, din cauza molimei care s-a abătut asupra omenirii, precum și a măsurilor drastice luate de autorități, ar lăsa impresia că sunt luate împotriva credinței noastre. Nu este și nu poate fi în pericol credința noastră ortodoxă, deși comunitățile de creștini nu mai pot frecventa biserica pentru un timp.
De aceea, vă îndemn să vă întăriți sufletește, prin rugăciunile Noastre, prin rugăciunea personală de acasă, să edificăm biserica cea mică din casa noastră, temelia Bisericii lui Hristos, uniți în jurul familiei, având în mijlocul nostru pe Maica Domnului și cerând ajutorul Sfinților.
Vă asigur că preoții vor săvârși în continuare Sfânta Liturghie, astfel încât niciun altar să nu rămână fără săvârșirea Jertfei nesângeroase, și că toți veți fi pomeniți în rugăciune, până la vremea când Dumnezeu va îngădui să ne vedem față către față în Biserică, comunitatea și adunarea celor credincioși.
Să vestim Învierea lui Hristos și celor care sunt în întunericul păcatelor, căzând ușor în duhul deznădejdii în fața acestor teribile încercări; să înmulțim faptele noastre bune, de care este atâta nevoie în aceste ispite, iar lumina pe care Învierea Mântuitorului Iisus Hristos ne-o dăruiește ne va călăuzi și vom birui lucrarea fățarnicilor și viclenilor care uneltesc împotriva fiilor lui Dumnezeu, creștinii dreptmăritori.
În această zi de lumină și de har, pe care pandemia nu a putut să o întunece, vă binecuvintez pe toți și vă urez să aveți pace, multă credință și nădejde, sănătate, rugând pe Preabunul Dumnezeu, pe Mântuitorul Iisus Hristos, Cel Înviat din morți, să vă dăruiască cele ce vă sunt de folos sufletelor și trupurilor voastre.

Adevărat a Înviat Domnul!
Al vostru arhipăstor, stăruitor în rugăciune către Mântuitorul Iisus Hristos, Cel Înviat pentru pace și bunăvoire,
† VINCENȚIU
Episcopul Sloboziei și Călărașilor

19 Aprilie 2020, 08:05 (1524 vizualizări - 2 comentarii)

Citiți și:
PASTORALĂ LA NAȘTEREA DOMNULUI
Activitatea filantropică a parohiilor din Episcopia Sloboziei și Călărașilor: Peste 22600 de intervenții filantropice, ajutoare materiale și financiare în valoare de aproape 100000 de lei
Cuvânt pastoral la vreme de grea încercare

Comentariile cititorilor:


...:
(5 Mai 2020, 17:51)
Vi-l putem oferi dumnevoastra!
obiectiv -Bucuresti:
(19 Aprilie 2020, 14:16)
Hristos a inviat ! Frumoasa lectie de istorie a episcopului Vicentiu.Sunteti fericiti, dragi ialomiteni ca-l aveti.Sa fi-ti binecuvantati si sa aveti sarbatori linistine cu sanatate!

Lasă un comentariu:

Mesaj
(maximum 2000 caractere):
captcha
Codul din imagine:
Vineri 15 Ian 2021
314 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră

E-Distribuție Dobrogea: Întreruperi programate ale furnizării energiei electrice

E-Distribuție Dobrogea informează faptul că, în perioada 18-22 ianuarie a.c., pe raza județului Ialomița vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice. Întreruperea curentului electric ...[citește_toată_știrea]

15 Ianuarie 2021, 15:40
(139 vizualizări - 0 comentarii)


Urziceni: 3 mașini, implicate într-un accident rutier

Urziceni: 3 mașini, implicate într-un accident rutier

În ziua de vineri, 15 ianuarie a.c., pe raza municipiului Urziceni s-a produs un accident de circulație, în eveniment fiind implicate 3 autoturisme. În urma impactului dintre cele 3 mașini a rezultat rănirea ...[citește_toată_știrea]

15 Ianuarie 2021, 14:15
(132 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Urziceni accident


ISU Ialomița: Recomandări privind utilizarea surselor de încălzire în zilele geroase

Potrivit unei informări a Administrației Naționale de Meteorologie, și în județul Ialomița se vor înregistra temperaturi foarte scăzute. Astfel, în intervalul 16-20 ianuarie 20201, pe parcursul nopților ...[citește_toată_știrea]

15 Ianuarie 2021, 14:10
(60 vizualizări - 0 comentarii)


Grupul de Comunicare Strategică: 44 de noi cazuri COVID-19 în Ialomița

Vineri, 15 ianuarie 2021, la nivelul județului Ialomița, potrivit Grupului de Comunicare Strategică, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 7314, cu 44 de cazuri mai mult față de ziua de ...[citește_toată_știrea]

15 Ianuarie 2021, 13:50
(87 vizualizări - 0 comentarii)


Luceafărul poeziei românești, cinstit la Catedrala Urziceni

Poetul național Mihai Eminescu spunea: «Biserica lui Mateiu Basarab și Varlaam, Maica spirituală a neamului românesc, care a născut unitatea limbei și unitatea etnică a poporului, ea care domnește puternică dincolo de granițele noastre și e azilul de mântuire națională în țări unde românul nu are stat, ce va deveni ea în mâna tagmei patriotice? Peste tot credințele vechi mor, un materialism brutal le ia locul, cultura secolului, mână în mână cu sărăcia claselor lucrătoare, amenință toată clădirea măreață a civilizației creștine» ...[citește_toată_știrea]

15 Ianuarie 2021, 13:05
(46 vizualizări - 0 comentarii)


ENGIE Romania, o nouă ofertă de energie electrică

ENGIE România lansează o nouă ofertă de energie electrică, care se poate contracta simplu, on-line-ENGIE Star. În contextul eliminării, de la 1 ianuarie 2021, a prețurilor reglementate la energie ...[citește_toată_știrea]

15 Ianuarie 2021, 11:50
(95 vizualizări - 0 comentarii)


ITM Ialomița: Salariul de bază minim brut-2300 de lei

Conform HG nr. 4 din 13 ianuarie 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 40/13.01.2021 începând cu data de 13 ianuarie 2021, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut la art. 164 ...[citește_toată_știrea]

14 Ianuarie 2021, 19:25
(50 vizualizări - 0 comentarii)


Tânăr din Țăndărei, surprins de radar cu 153 km/h. Nu avea permis de conducere!

În cursul zilei de miercuri, 13 ianuarie 2021, în jurul orelor 17,00,  polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au depistat pe DN2A-E60, un șofer ce se deplasa din direcția Slobozia către Țăndărei ...[citește_toată_știrea]

14 Ianuarie 2021, 15:40
(286 vizualizări - 1 comentariu)


8

Căzănești: Petrecere de logodnă, întreruptă de polițiști

82 de efective de poliție și poliție locală au fost la datorie în ultimele 24 de ore, împreună cu jandarmi și reprezentanți ai altor instituții cu atribuții de control, pentru verificarea respectării măsurilor ...[citește_toată_știrea]

14 Ianuarie 2021, 15:25
(189 vizualizări - 0 comentarii)


Grupul de Comunicare Strategică: 28 de noi cazuri COVID-19 în Ialomița

Joi, 14 ianuarie 2021, la nivelul județului Ialomița, potrivit Grupului de Comunicare Strategică, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 7270, cu 28 de cazuri mai mult față de ziua de miercuri ...[citește_toată_știrea]

14 Ianuarie 2021, 14:10
(141 vizualizări - 0 comentarii)


AJFP Ialomița: Noua Declarație unică 212

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița informează contribuabili interesați că Declarația unică (D112) a fost modificată prin Ordinul președintelui ANAF nr. 14 din 7 ianuarie 2021 pentru aprobarea ...[citește_toată_știrea]

14 Ianuarie 2021, 12:35
(200 vizualizări - 0 comentarii)


anunț angajare

SC GREENFIBER INTERNATIONAL SA
PL URZICENI angajează personal
Vrei stabilitate? Seriozitate?
Atunci APLICĂ la compania noastră!
Suntem unul dintre cei mai mari
angajatori din Urziceni și angajăm următoarele categorii de personal:
• Electrician
• Stivuitorist
• Controlor calitate
• Mecanic întreținere
și reparații utilaje
• Operator chimist
• Muncitor necalificat

Oferim:
Contract individual de muncă,
salariu fix, tichete de masă, transport.

Ne puteți contacta
la telefon 0751/151.156
sau puteți depune CV-ul personal la
poarta societății din localitatea Urziceni,
DN2, Km 57,5
(fosta fabrică de ferite din Urziceni)

14 Ianuarie 2021, 12:10


12

IPJ Ialomița: Acțiuni pentru combaterea răspândirii COVID-19, amenzi de peste 33000 de lei

Acțiunile preventive ale polițiștilor ialomițeni pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, desfășurate în ultimele 24 de ore, au condus la aplicarea a peste 130 de sancțiuni contravenționale ...[citește_toată_știrea]

13 Ianuarie 2021, 15:05
(249 vizualizări - 0 comentarii)


APIA: Stadiul plăților în Campania 2020

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) continuă autorizarea plății regulare pentru Campania 2020, până la acest moment fiind autorizați la plată un număr de 760465 fermieri, reprezentând ...[citește_toată_știrea]

13 Ianuarie 2021, 14:05
(200 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: APIA subvenție


Grupul de Comunicare Strategică: 22 de noi cazuri COVID-19 în Ialomița

Miercuri, 13 ianuarie 2021, la nivelul județului Ialomița, potrivit Grupului de Comunicare Strategică, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 7242, cu 22 de cazuri mai mult față de ziua ...[citește_toată_știrea]

13 Ianuarie 2021, 13:55
(232 vizualizări - 0 comentarii)


AJFP Ialomița: 25 ianuarie 2021, termen limită pentru depunerea a 12 declarații fiscale

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița reamintește contribuabililor că luni, 25 ianuarie 2021, este termenul limită de depunere a următoarelor declarații fiscale: Formularul 100 «Declarație ...[citește_toată_știrea]

13 Ianuarie 2021, 12:10
(219 vizualizări - 0 comentarii)


DSVSA Ialomița: Amenzi de peste 113000 de lei

În intervalul 03.12.2020-07.01.2021, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița a efectuat acțivități specifice pentru prevenirea apariției toxiinfecțiilor alimentare. Prin personalul ...[citește_toată_știrea]

13 Ianuarie 2021, 11:55
(110 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: Două autoturisme, implicate într-un accident

Slobozia: Două autoturisme, implicate într-un accident

Echipaje de la Detașamentul de Pompieri Slobozia, cu o autospecială pentru descarcerare și un echipaj SMURD, au intervenit marți, 12 ianuarie a.c., în jurul orelor 21,30, în municipiul Slobozia la un accident ...[citește_toată_știrea]

13 Ianuarie 2021, 09:20
(229 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Slobozia accident


Incendiu la o casă din Gheorghe Doja

Incendiu la o casă din Gheorghe Doja

Un incendiu s-a produs marți, 12 ianuarie 2021, în jurul orelor 16,10, la o casă din Gheorghe Doja. Pentru localizarea și lichidarea incendiului izbucnit, militarii Detașamentului de Pompieri Slobozia au ...[citește_toată_știrea]

13 Ianuarie 2021, 09:15
(190 vizualizări - 0 comentarii)


Secțiunea Mica Publicitate a fost actualizată!

Cele mai noi anunțuri
de mică publicitate din Ialomița.
Se pot introduce anunțuri online!

13 Ianuarie 2021, 08:05


La Slobozia, incidența cazurilor de COVID-19 a crescut la 3,60/1000 de locuitori

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență informează cu privire la faptul că rata incidenței cazurilor de COVID-19 a crescut la nivelul municipiului Slobozia la valoarea de 3,60/1000 de locuitori. ...[citește_toată_știrea]

12 Ianuarie 2021, 17:20
(228 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Polițiștii au verificat respectarea măsurilor de protecție sanitară

În ultimele 24 de ore, polițiștii ialomițeni au desfășurat acțiuni prin care au verificat modul în care, la nivelul județului, sunt respectate măsurile de protecție sanitară, privind răspândirea noului ...[citește_toată_știrea]

12 Ianuarie 2021, 17:00
(225 vizualizări - 0 comentarii)


Făcăeni: Sancționat pentru că a încălcat măsura izolării la domiciliu

Un tânăr de 37 de ani, domiciliat în localitatea Făcăeni, a fost sancționat de către polițiști, acesta încălcând măsura izolării la domiciliu, impusă prin decizia Direcției de Sănătate Publică Ialomița ...[citește_toată_știrea]

12 Ianuarie 2021, 16:00
(207 vizualizări - 0 comentarii)


Țăndărei: Dosar penal pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice

În seara zilei de luni, 11 ianuarie a.c., în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu, polițiștii din Țăndărei au oprit pentru un control de rutină mașina condusă de un bărbat, de 46 de ...[citește_toată_știrea]

12 Ianuarie 2021, 15:00
(203 vizualizări - 0 comentarii)


Slobozia: 100 de kilograme de pește, transportate ilegal

Slobozia: 100 de kilograme de pește, transportate ilegal

Polițiștii de Ordine Publică din cadrul Poliției Municipiului Slobozia au identificat în ziua de luni, 11 ianuarie a.c., un autoturism condus de un șofer în vârstă de 42 de ani, din Slobozia, având ca pasageri ...[citește_toată_știrea]

12 Ianuarie 2021, 14:00
(290 vizualizări - 0 comentarii)


Grupul de Comunicare Strategică: 43 de noi cazuri COVID-19 în Ialomița

Marți, 12 ianuarie 2021, la nivelul județului Ialomița, potrivit Grupului de Comunicare Strategică, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 7220, cu 43 de cazuri mai mult față de ziua de ...[citește_toată_știrea]

12 Ianuarie 2021, 13:40
(297 vizualizări - 0 comentarii)


ANAF: Accesează una dintre facilitățile fiscale și nu vei fi executat silit!

ANAF desfășoară o amplă campanie de informare a contribuabililor cu privire la măsurile fiscale a căror aplicabilitate a fost prelungită prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 226/2020. În acest sens ...[citește_toată_știrea]

11 Ianuarie 2021, 16:20
(280 vizualizări - 0 comentarii)


AJOFM Ialomița: Măsuri active destinate angajatorilor

În Monitorul Oficial nr. 1326/31.12.2020 a fost publicată Ordonanța de Urgență nr. 220/2020, privind aplicarea unor măsuri de protecție socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului ...[citește_toată_știrea]

11 Ianuarie 2021, 15:50
(285 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Persoane dispărute

Ialomița: Persoane dispărute

Polițiștii din Ialomița caută două persoane, de 37 și 47 de  ani, care au plecat de la domiciliu. Cei care pot oferi informații sau detalii care să conducă la depistarea acestora, sunt rugate să anunțe ...[citește_toată_știrea]

11 Ianuarie 2021, 14:50
(347 vizualizări - 0 comentarii)


Platonești: Cu aproape 200 kg de pește în portbagaj

Platonești: Cu aproape 200 kg de pește în portbagaj

195 de kilograme de pește, din specia caras, transportat fără documente legale, au depistat polițiștii ialomițeni pe raza comunei Platonești, în portbagajul unui autovehicul condus de un bărbat de 24 de ...[citește_toată_știrea]

11 Ianuarie 2021, 14:45
(256 vizualizări - 0 comentarii)


Ultimele comentarii
Maria în Polițistul local agresor este cercetat penal Citoyen în Polițistul local agresor este cercetat penal Tataia Petrea în Angajații Spitalului Slobozia cer «sporuri salariale» și «condiții decente de muncă» Gigi în Angajații Spitalului Slobozia cer «sporuri salariale» și «condiții decente de muncă» Dreptate! în Angajații Spitalului Slobozia cer «sporuri salariale» și «condiții decente de muncă» @ Ana în Polițistul local agresor este cercetat penal Cetățean de la bloc în Polițistul local agresor este cercetat penal Ana în Polițistul local agresor este cercetat penal Ana în Polițistul local agresor este cercetat penal turturel în Consiliul Județean Ialomița pariază pe Alexandru Stoica și Rudolf Gradea Marisa în Polițistul local agresor este cercetat penal @ Dreptate! în Polițistul local agresor este cercetat penal @@@Anonimus în Consiliul Județean Ialomița pariază pe Alexandru Stoica și Rudolf Gradea @@@Anonimus în Angajații Spitalului Slobozia cer «sporuri salariale» și «condiții decente de muncă» Marcel V în Polițistul local agresor este cercetat penal @@@Cleopatra în Marian Neacșu a demisionat din Consiliul Local Slobozia @@@ Cleopatra în Polițistul local agresor este cercetat penal Dreptate! în Polițistul local agresor este cercetat penal alegatorul pacalit în Consiliul Județean Ialomița pariază pe Alexandru Stoica și Rudolf Gradea Viorel în Marian Neacșu a demisionat din Consiliul Local Slobozia
17487-1

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...