Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!

EVENIMENT

Pastorala Preasfințitului Părinte Episcop VINCENȚIU la Sărbătoarea Nașterii Domnului

Episcopia Sloboziei și Călărașilor

Pastorala Preasfințitului Părinte Episcop VINCENȚIU la Sărbătoarea Nașterii Domnului

† VINCENȚIU
Prin harul lui Dumnezeu
Episcopul Sloboziei și Călărașilor

Iubitului meu cler și popor,
har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru,
iar, din parte-mi, arhierești binecuvântări!


Dreptmăritori creștini,
Una dintre cele mai frumoase cântări din Slujbele dedicate Nașterii Domnului a fost alcătuită în secolul VI după Hristos de Sfântul Cuvios Roman Melodul sau cel Dulce Glăsuitor, unul dintre cei mai mari poeți și imnografi creștini. El a cântat acest imn religios pentru prima dată în biserica Sfânta Sofia din Constantinopol. Imnul este de o profunzime extraordinară și este cunoscut sub numele de Condacul Nașterii Domnului „Fecioara astăzi”:
„Fecioara astăzi pe Cel mai presus de ființă naște, iar pământul peștera Celui neapropiat aduce. Îngerii cu păstorii slavoslovesc, iar magii cu steaua călătoresc. Că pentru noi S-a născut Prunc tânăr, Dumnezeu, cel mai înainte de veci”.
Despre acest mare poet creștin, Sfântul Cuvios Roman Melodul, știm că s-a născut la Emesa, în Siria (orașul Homs de azi) spre sfârșitul secolului V d. Hr. A fost educat în mediul cultural siriac și grecesc din această regiune deosebit de rodnică a spiritualității ortodoxe. Din poezia religioasă a Sfântului Cuvios Roman Melodul reiese că a cunoscut scrierile marilor Părinți ai Bisericii, precum Sfântul Ioan Gură de Aur, Efrem Sirul, Atanasie și Chiril al Alexandriei, ale Sfântului Grigorie de Nyssa. După câțiva ani petrecuți la Beirut ca diacon în Biserica Învierii, s-a așezat în Constantinopol, în mănăstirea Fecioarei, dar slujea și la vestita biserică din Vlaherne. 
În sinaxarul zilei de 1 octombrie, când este pomenit Cuviosul Roman Melodul, făcătorul de cântări bisericești, ni se spune că a primit darul alcătuirii de cântări într-un mod minunat. «Arătându-i-se în vis Preasfânta Născătoare de Dumnezeu și dându-i o bucată de hârtie, i-a poruncit s-o mănânce. Deci, i s-a părut lui că deschide gura, și a înghițit hârtia. Și, fiind praznicul Nașterii lui Hristos, îndată ce s-a deșteptat, ducându-se la biserică și suindu-se în amvon, a început a cânta: „Fecioara astăzi pre Cel mai presus de ființă naște”. Și a făcut și condacele celorlalte praznice, însă și ale sfinților celor mari. Deci este mulțimea condacelor care s-au făcut de dânsul mai mult de o mie». Cuviosul Roman Melodul s-a săvârșit către anul 560, dar imnele sale religioase au dăinuit peste veacuri în Biserica dreptmăritoare și au rămas în tezaurul viu al poeziei creștine și s-au transmis prin practica liturgică. De aceea, Biserica de pretutindeni îl cinstește ca pe cel mai mare poet bisericesc, venerat ca melod, adică poet și compozitor deopotrivă, pentru că alcătuia nu  numai textele, ci și muzica imnurilor sale.

Iubiți frați și surori în Domnul,
Acest Condac al Nașterii Domnului este de o frumusețe literară și de o profunzime teologică și duhovnicească rar întâlnite și, de aceea, este folositor să zăbovim puțin în încercarea de a-i desluși câteva înțelesuri. Această formă de poezie religioasă numită Condac, nume derivat de la suportul din lemn împrejurul căruia erau rulate textele sau cântările bisericești, este o concentrare de înțelesuri paradoxale legate de Întruparea lui Dumnezeu, care depășesc înțelegerea noastră omenească. Realitățile și evenimentele prezente în acest imn religios sunt para-doxos, adică sunt extraordinare, minunate. Ele se referă la Taina dumnezeiască aceea care „nu suferă ispitire, ci cu credință să ne apropiem și să cântăm: Netâlcuitule Doamne, Slavă Ție!”. Învățătura noastră creștină este întemeiată pe revelația sau descoperirea lui Dumnezeu și o cunoaștem prin experiența personală, care implică transformarea interioară a minții noastre, pentru a deveni apți și vrednici de părtășia la astfel de înțelesuri dumnezeiești.
„Fecioara astăzi pre Cel mai presus de ființă naște”: Înțelesul acestui prim vers al Condacului se referă la Fecioara Maria ca reprezentantă a omenirii, care acceptă să împlinească voința lui Dumnezeu și misiunea încredințată de a fi Maică a Domnului și Mântuitorului Iisus Hristos, după trup. „Fecioara naște astăzi”, pentru că an de an noi prăznuim Nașterea Domnului după trup ca „în vremea aceea”. În fiecare Sfântă Liturghie retrăim momentul Nașterii Domnului, „Astăzi” când ne împărtășim cu El „cu frica lui Dumnezeu, cu credință și cu dragoste ne apropiem”. „Fecioara naște”, adică nu orice femeie, ci Cea aleasă și dăruită de Dumnezeu pentru o astfel de misiune specială. Ea naște nu un prunc obișnuit, omenesc; minunea ar fi fost deja mare, ci „pre Cel mai presus de ființă”, adică de existența noastră, pe Cel Ce „a făcut cerul și pământul”, Care este mai presus de „a fi”. Fecioara a primit să nască pe pământ ca „Prunc tânăr”, pe Emanuel, pe „Dumnezeu Care este și rămâne cu noi pentru totdeauna”, pentru că El este și rămâne veșnic tânăr. Iisus este numit „Prunc tânăr” în sensul că un astfel de Prunc nu a mai fost și nu va mai fi în istoria omenirii. Este singura noutate absolută sub soare de la facerea lumii, „taina cea din veac ascunsă și de îngeri neștiută”.
Condacul continuă cu următoarea afirmație: „Iar pământul peșteră Celui neapropiat aduce”. Pământul oferă Celui inaccesibil o peșteră, iar Dumnezeu acceptă să Se nască într-un astfel de loc, care este nefăcut de mâna omului și care devine mai încăpătoare decât cerurile, după cum afirmă Axionul Sărbătorii: „cer fiind peștera”. Iisus Se naște într-un staul de dobitoace așezat într-o peșteră sărăcăcioasă în care a „venit ca să oprească păcatul”, potrivit Sfântului Ioan Damaschin.
Într-adevăr, viața Fiului lui Dumnezeu întrupat, de la Naștere până la Înviere s-a petrecut între două peșteri: cea din Betleem și cea din Ierusalim. „Într-un mormânt nou, al său, pe care-l săpase în piatră” I-a așezat Iosif din Arimateea trupul pogorât de pe cruce (Matei 27, 60). Pentru Sfinții Părinți peștera simbolizează lumea, iar Nașterea în peșteră și așezarea lui Hristos în iesle este o pildă de smerenie dată de Fiul lui Dumnezeu, dar și o închipuire a faptului „că a venit în lumea aceasta ce este loc al nostru, pentru că ieslea este lumea” (Sfântul Teofilact al Ohridei). În icoana Nașterii Domnului peștera este reprezentată ca fiind luminată de slava Cuvântului întrupat.
„Îngerii cu păstorii slăvesc”, așadar laudă arătarea Slavei dumnezeiești, a luminii și energiilor necreate, ca manifestări văzute ale puterii dumnezeiești. Potrivit Sfântului Dionisie Areopagitul, îngerii „au dat vestea cea bună păstorilor curățiți într-un fel prin viața liniștită, de isihie pe care o duceau departe de oameni, după cum mulțimea oștirii cerești a transmis locuitorilor pământului preavestita cântare a slăvirii”: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, și pe pământ pace, între oameni bunăvoire!” (Luca 2, 14). Sfântul Dionisie Areopagitul spune că este un privilegiu pentru noi ca „taina dumnezeiască a dragostei lui Iisus pentru oameni să ne fie transmisă prin îngeri, cei care o primesc mai întâi”.
Cântarea bisericească continuă cu următoarea evocare: „Și magii cu steaua călătoresc” care face trimitere la un alt imn numit Troparul Nașterii în care se spune: „Nașterea Ta, Hristoase Dumnezeule, a răsărit lumii lumina cunoștinței, pentru că cei ce se închinau stelelor (adică persanii zoroastrieni) au învățat de la Stea să se închine Ție, Soarele dreptății”. Detaliul magilor călători încheie tabloul descris în Condac. Nașterea Domnului a fost prevestită de toți profeții lui Israel, dar a fost vestită de Dumnezeu întregii lumi vechi. Magii erau reprezentanții marilor preoți persani, oameni învățați care studiau astronomia. Și ei și-au dat seama cu ușurință de semnificația Stelei neobișnuite care s-a arătat pe cer. În religia veche persană era prevestită venirea în lume a Împăratului lumii.
Drumul magilor călăuziți de Stea este simbolul căii pe care noi, oamenii, o avem de parcurs în căutarea și aflarea lui Dumnezeu, care ni S-a descoperit ca fiind „Calea, Adevărul și Viața”. Dumnezeu Se descoperă atât oamenilor simpli, asemenea păstorilor, cât și oamenilor învățați, precum magii, însă ceea ce contează este atitudinea sinceră și smerită a noastră.
Referindu-se la ultimul paragraf al Condacului Nașterii Domnului: „Că pentru noi S-a născut Prunc tânăr, Dumnezeu, cel mai înainte de veci”, Sfântul Cuvios Roman Melodul scrie: „Betleemul a deschis Edenul (deci Raiul). Veniți să vedem, căci desfătare tainică am aflat! Veniți să primim în peșteră bunătățile Raiului! Acolo s-a arătat o rădăcină neudată care rodește iertarea; acolo s-a deschis fântâna nesăpată din care voise să bea David (2 Regi 23, 15-17); acolo, născând Pruncul, Fecioara a potolit și setea de mântuire a lui Adam și pe cea a lui David. De aceea, să mergem acolo unde S-a născut ca Prunc tânăr, Dumnezeu Cel mai înainte de timp!”.

Dreptmăritori creștini,
Ascultând acest Condac, „Fecioara astăzi”, să facem un efort de imaginație și să mergem cu gândul la Betleem, Cetatea lui David, unde Domnul S-a făcut Om pentru noi oamenii și a noastră mântuire și să-i cerem Părintelui Veacului ce va să fie pace pe pământ și între oameni bunăvoire.
Omenirea are nevoie astăzi mai mult ca oricând de rugăciunea tuturor oamenilor credincioși, pentru ca Dumnezeu să îndrepte pornirile distrugătoare de vieți ale vremelnicilor conducători războinici ai lumii de azi. Criza prin care de mai mulți ani trece omenirea, nădăjduim că ne va ajuta să ne venim în sine și să avem înțelepciunea să reflectăm mai mult la rostul nostru în lumea aceasta, la modul în care ne raportăm la mediul înconjurător, creație a lui Dumnezeu, la risipirea iresponsabilă a resurselor limitate ale pământului și să fim astfel mai responsabili față de moștenirea pe care dorim să o lăsăm generațiilor viitoare.
Trăim momente grele; prin frică și teroare, stăpânitorul lumii acesteia, diavolul și ucenicii lui, vrea să-i îndepărteze pe creștini de Lumina lui Hristos. Dar Mântuitorul ne încurajează „Nu vă temeți!” (Ioan 16.33). Domnul Iisus Hristos a spus „Eu sunt lumina lumii; cel ce îmi urmează Mie nu va umbla întru întuneric, ci va avea lumina vieții” (Ioan 8.12) și ne-a avertizat: „În lume necazuri veți avea; dar îndrăzniți! Eu am biruit lumea” (Ioan 16.32).
În aceste vremuri de mari încercări, Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos vine ca o sărbătoare a luminii și a bucuriei, o laudă adusă lui Dumnezeu pentru darul făcut creației, în persoana Fiului Său, Unul-Născut.
Să trăim această bucurie cu multă credință, pentru a primi pacea lui Dumnezeu, promisă de îngeri oamenilor!
Crăciunul este o chemare la credință, iubire și nădejde. Urmând această chemare vom fi făclii luminoase, luminând peștera întunecată, plină de ură, frustrări și păcate a sufletelor multor frați ai noștri. Și sunt atât de mulți!
În Noul An ce vine, 2023, Sfântul Sinod a hotărât ca Biserica noastră ortodoxă să se aplece cu mai multă grijă asupra rolului și importanței pe care o au în viața societății și a comunităților noastre persoanele vârstnice, părinții noștri, a rolului important al cântăreților bisericești în comunitățile noastre parohiale, a rolului imnografilor în frumusețea slujbelor noastre și de aceea va fi intitulat „Anul omagial al pastorației persoanelor vârstnice” și „Anul comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești (psalți) în Patriarhia Română”.
În Episcopia Sloboziei și Călărașilor, în Noul An 2023, vom mulțumi Preabunului Dumnezeu, prin rugăciuni și fapte bune, pentru împlinirea a treizeci de ani de când, la inițiativa fericitului întru adormire Părintele Patriarh Teoctist și cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, s-a înființat Eparhia noastră, făclie aprinsă ce luminează binecuvântatul pământ al Bărăganului și pe locuitorii lui.
Cu părintească dragoste, rog pe Preabunul Dumnezeu să primiți bucuria adusă de sărbătorile Crăciunului, Anului Nou 2023 și Bobotezei cu pace, sănătate, alese bucurii și tot ceea ce este de folos sufletelor și trupurilor voastre!

Al vostru arhipăstor, stăruitor în rugăciune către Dumnezeu pentru pace și bunăvoire, pentru sporite rodiri în Iisus Hristos, Domnul Păcii!
Episcopul Sloboziei și Călărașilor

25 Decembrie 2022, 10:05 (7344 vizualizări - 0 comentarii)

Citiți și:
Episcopia Sloboziei și Călărașilor: «Întâmpinarea Domnului» la Catedrala Episcopală «Înălțarea Domnului» din Slobozia
Pastorala Preasfințitului Părinte Episcop VINCENȚIU la Sărbătoarea Nașterii Domnului
Hramul Mânăstirii Slobozia «Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil»: «Icoana Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului» de la Mânăstirea Sihăstria Râșcăi

Lasă un comentariu:

Mesaj
(maximum 2000 caractere):
Luni 26 Feb 2024
66 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră

Razie a polițiștilor la Țăndărei

Joi, 22 februarie a.c., polițiștii ialomițeni au organizat o acțiune preventiv-reactivă pe raza orașului Țăndărei. Cu această ocazie au fost legitimate 168 de persoane, au fost verificate 74 de autoturisme ...[citește_toată_știrea]

23 Februarie 2024, 12:40
(282 vizualizări - 1 comentariu)


Țăndărei: Percheziții la persoane bănuite de «furt»

Joi, 22 februarie a.c., în cadrul unei acțiuni de amploare desfășurată la Țăndărei, polițiștii ialomițeni au efectuat 7 percheziții domiciliare, fiind puse în executare 5 mandate de aducere ...[citește_toată_știrea]

23 Februarie 2024, 12:30
(338 vizualizări - 1 comentariu)


AJFP Ialomița: Joi, 29 februarie 2024, termen-limită pentru depunerea Formularului 204

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița informează contribuabilii interesați că joi, 29 februarie 2024, este termenul -limită de depunerea a Formularului 204 «Declarație ...[citește_toată_știrea]

23 Februarie 2024, 11:20
(52 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Amendă de 12600 de lei pentru abateri la regimul silvic

Polițiștii din Fetești, împreună cu specialiștii din cadrul Ocolului Silvic Fetești, au desfășurat acțiuni pe linia verificării modului de respectare a legislației privind circulația, depozitarea ...[citește_toată_știrea]

22 Februarie 2024, 15:50
(125 vizualizări - 0 comentarii)


USR: «Dreapta Unită va avea candidați comuni la toate Alegerile: Europarlamentare, Locale, Parlamentare și Prezidențiale!»

Liderii USR, PMP și Forța Dreptei au anunțat, miercuri, 22 februarie 2024, că Dreapta Unită va avea candidați comuni la toate Alegerile din 2024: Europarlamentare, Locale, Parlamentare și Prezidențiale ...[citește_toată_știrea]

22 Februarie 2024, 12:20
(283 vizualizări - 0 comentarii)


APIA: A început procesul de autorizare la plată a Ajutoarelor Naționale Tranzitorii aferente sectorului vegetal, pentru anul 2023

MADR a demarat procesul de autorizare la plată a Ajutoarelor Naționale Tranzitorii (ANT) sector vegetal, an de cerere 2023, după ce APIA a stabilit cuantumurile aferente acestor forme de sprijin. « ...[citește_toată_știrea]

22 Februarie 2024, 10:50
(153 vizualizări - 0 comentarii)


AJFP Ialomița: Joi, 29 februarie 2024, termen-limită pentru depunerea Formularului 205

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița informează contribuabilii interesați că, joi 29 februarie 2024, este termenul-limită de depunere a «Declarației informative privind impozitul ...[citește_toată_știrea]

22 Februarie 2024, 10:30
(97 vizualizări - 0 comentarii)


Secțiunea Mica Publicitate a fost actualizată!

Secțiunea Mica Publicitate
a fost actualizată!
Cele mai noi anunțuri din Ialomița.
Se pot introduce anunțuri on-line!

21 Februarie 2024, 19:20


APIA: Subvenții pentru susținerea crescătorilor din sectorul bovine de carne/bubaline

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) reamintește potențialilor beneficiari că, până la data de 21 februarie 2024 inclusiv, se depun cereri de solicitare aferente schemei de ...[citește_toată_știrea]

21 Februarie 2024, 14:25
(279 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: APIA subvenție


Ialomița: Posibil drogați, băuți și fără permise, la volan

Marți, 20 februarie 2024, polițiștii din Platonești au oprit în trafic un bărbat, în vârstă de 52 de ani, din Țăndărei, în vederea verificării documentelor personale precum și ...[citește_toată_știrea]

21 Februarie 2024, 12:40
(293 vizualizări - 0 comentarii)


AJFP Ialomița: Joi, 29 februarie 2024, termen-limită pentru depunerea Formularului 207

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița informează contribuabilii interesați că joi, 29 februarie 2024, este termenul de depunerea a Declarației informative privind impozitul reținut la ...[citește_toată_știrea]

21 Februarie 2024, 10:30
(174 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Conducea o mașină neînregistrată

Luni, 19 februarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Țăndărei au oprit în trafic o tânără, în vârstă de 24 de ani, din Călărași, în timp ce conducea un autoturism ...[citește_toată_știrea]

20 Februarie 2024, 15:40
(291 vizualizări - 0 comentarii)


Urziceni: La volan fără permis de conducere

Luni, 19 februarie a.c., polițiștii din Urziceni au oprit în trafic un tânăr, de 18 ani, domiciliat pe raza municipiului. În urma verificărilor în bazele de date, oamenii legii ...[citește_toată_știrea]

20 Februarie 2024, 15:20
(325 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Amenzi de peste 71 mii de lei aplicate de polițiști

În ultimele 24 de ore, polițiștii au fost solicitați să intervină la 77 de evenimente, dintre care 72 au fost sesizate pe numărul unic pentru apeluri de urgență 112. Au fost sesizate două infracțiuni ...[citește_toată_știrea]

20 Februarie 2024, 15:00
(517 vizualizări - 0 comentarii)


AJFP Ialomița: Luni, 26 februarie 2024, termen-limită pentru depunerea unor declarații fiscale

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița reamintește contribuabililor că luni, 26 februarie 2024, este termenul-limită de depunere a următoarelor declarații, pentru perioada de raportare ...[citește_toată_știrea]

20 Februarie 2024, 10:30
(223 vizualizări - 0 comentarii)


Valea Ciorii: Pește confiscat de polițiști

Valea Ciorii: Pește confiscat de polițiști

În cursul zilei duminică, 18 februarie a.c., în jurul orelor 12,30, polițiștii din Platonești au depistat în flagrant delict, pe raza comunei Valea Ciorii, un șofer, în vâ ...[citește_toată_știrea]

19 Februarie 2024, 14:25
(566 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Fără permise și băuți, la volan

În cursul zilei de vineri, 16 februarie a.c., în jurul orelor 11,00, polițiștii din Fetești, în timp ce desfășurau activități pe linia prevenirii și combaterii faptelor de natură penală ...[citește_toată_știrea]

19 Februarie 2024, 14:20
(341 vizualizări - 0 comentarii)


AJFP Ialomița: 131,19 milioane de lei, încasări la bugetul de stat în luna ianuarie 2024

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița a contabilizat, în luna ianuarie 2024, venituri nete la bugetul general consolidat al statului în sumă totală de 131,19 milioane de lei ...[citește_toată_știrea]

19 Februarie 2024, 13:25
(326 vizualizări - 0 comentarii)


RAJA Constanța: Atenție, se oprește apa la Căzănești!

Echipele furnizorului de energie efectuează marți, 20 februarie 2024, lucrări de modernizare, reparații și întreținere la nivelul sistemului de alimentare cu energie din zona localității Căzănești ...[citește_toată_știrea]

19 Februarie 2024, 12:25
(298 vizualizări - 0 comentarii)


Razie la Fetești

În noaptea de joi spre vineri, 15/16 februarie a.c., polițiștii din Fetești au efectuat o razie pentru menținerea ordinii și liniștii publice, prevenirea și combaterea faptelor ilegale și a principalelor ...[citește_toată_știrea]

16 Februarie 2024, 12:30
(1241 vizualizări - 0 comentarii)


AJFP Ialomița: 133,49 mii de lei, obligații suplimentare de plată stabilite de Activitatea de Inspecție Fiscală în ianuarie 2024

Inspectorii cu atribuțiuni de control din cadrul AJFP Ialomița au efectuat, în luna ianuarie 2024, controale la contribuabili persoane fizice și juridice. Astfel, au fost finalizate 11 inspecții ...[citește_toată_știrea]

16 Februarie 2024, 10:30
(1201 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Infracțiuni rutiere

În cursul zilei de miercuri, 14 februarie a.c., în jurul orelor 11,00, polițiștii rutieri, în timp ce desfășurau activități pe linia prevenirii și combaterii faptelor de natură penală ...[citește_toată_știrea]

15 Februarie 2024, 15:45
(869 vizualizări - 0 comentarii)


Incendiu violent la o casă din Gimbășani

Incendiu violent la o casă din Gimbășani

Pompierii din Slobozia au fost solicitați să intervină în noaptea de miercuri spre joi, 14/15 februarie a.c., în jurul orelor 23,40, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu produs la locuința unui ...[citește_toată_știrea]

15 Februarie 2024, 11:30
(1255 vizualizări - 1 comentariu)


AJFP Ialomița: Rambursări de TVA de peste 102,64 milioane de lei în 2023

Administrația Județeană Finanțelor Publice Ialomița, prin structurile sale fiscal-teritoriale, a rambursat în anul 2023, conform selecției naționale, TVA în valoare de 102,64 milioane de lei, cu 6,81 milioane ...[citește_toată_știrea]

15 Februarie 2024, 10:35
(810 vizualizări - 0 comentarii)


Fetești: Țigări de contrabandă, confiscate

Fetești: Țigări de contrabandă, confiscate

Polițiștii din cadrul Serviciului de Ordine Publică au depistat în flagrant, pe raza municipiului Fetești, un bărbat de 48 de ani din Călărași, având asupra sa peste 4260 de țigarete de proveniență bulgară ...[citește_toată_știrea]

14 Februarie 2024, 16:20
(949 vizualizări - 0 comentarii)


Ion Roată: Scandal între concubini

Polițiștii din Urziceni au fost sesizați marți, 13 februarie a.c., cu privire la faptul că o femeie de 43 de ani, din comuna Ion Roată, ar fi fost amenințată și agresată fizic de concubinul său, un bărbat ...[citește_toată_știrea]

14 Februarie 2024, 16:05
(1152 vizualizări - 0 comentarii)


Fierbinți-Târg: Beat la volan

Miercuri, 14 februarie a.c., în jurul orei 04,00, polițiștii din Fierbinți-Târg, în timp ce desfășurau activități pe linia prevenirii și combaterii faptelor de natură penală sau contravențională la regimul ...[citește_toată_știrea]

14 Februarie 2024, 16:00
(975 vizualizări - 0 comentarii)


AJFP Ialomița: 1,29 miliarde de lei, încasări la bugetul de stat în 2023

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița a realizat, în anul 2023, venituri nete la bugetul general consolidat al statului în sumă totală de 1,29 miliarde de lei, cu 165,12 milioane de lei ...[citește_toată_știrea]

14 Februarie 2024, 11:10
(863 vizualizări - 0 comentarii)


AJOFM Ialomița: 4,65%, rata șomajului la sfârșitul lunii decembrie 2023

La sfârșitul lunii decembrie 2023, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița erau înregistrați 3846 șomeri (din care 1828 femei), rata șomajului fiind de 4,84%, cu 0,25% sub ...[citește_toată_știrea]

14 Februarie 2024, 11:05
(860 vizualizări - 0 comentarii)


Paznicii Spitalului Municipal «Anghel Saligny» Fetești, agresați

Paznicii Spitalului Municipal «Anghel Saligny» Fetești, agresați

Luni, 12 februarie a.c., polițiștii din Fetești au intervenit pentru aplanarea unui conflict spontan petrecut în curtea Spitalului Municipal «Anghel Saligny» Fetești. În urma ...[citește_toată_știrea]

13 Februarie 2024, 17:25
(1319 vizualizări - 0 comentarii)


Ultimele comentarii
Ionut în Investiție CNI pentru un nou sediu al Primăriei Mărculești Să venii.Să nu venii.Lăsai în Comuna Săveni asfaltează 20 de străzi cu 9 milioane de lei Sandu în Sprijin pentru copiii defavorizați din comuna Mărculești Elena L în Investiție CNI pentru un nou sediu al Primăriei Mărculești ION în Comuna Săveni asfaltează 20 de străzi cu 9 milioane de lei Jănel în Razie a polițiștilor la Țăndărei @Uncar în Alegeri pentru o nouă structură de conducere a CAR Învățământ Slobozia @ Nelu în Ialomița: Trimis în judecată pentru că a încercat să mituiască un polițist Nelu în Ialomița: Trimis în judecată pentru că a încercat să mituiască un polițist sandu în Țăndărei: Percheziții la persoane bănuite de «furt» Nom Prenom în Ialomița: Trimis în judecată pentru că a încercat să mituiască un polițist Mitu. în Ialomița: Trimis în judecată pentru că a încercat să mituiască un polițist Mary în Slobozia: Urban SA a finalizat lucrările de pe strada Lacului Ionut Z. în Ialomița: Trimis în judecată pentru că a încercat să mituiască un polițist Peskobar în Sudiți: Și-a lovit cu toporul prietenul de pahar Iosif în Ialomița: Trimis în judecată pentru că a încercat să mituiască un polițist Turlea în Sudiți: Și-a lovit cu toporul prietenul de pahar Pagubit în Alegeri pentru o nouă structură de conducere a CAR Învățământ Slobozia Gigel în Slobozia: Urban SA a finalizat lucrările de pe strada Lacului Uncar în Alegeri pentru o nouă structură de conducere a CAR Învățământ Slobozia

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...