Ai intrat pe cel mai citit site din Ialomița!

EVENIMENT

Pastorala Preasfințitului Părinte Episcop VINCENȚIU la Sărbătoarea Învierii Domnului

Episcopia Sloboziei și Călărașilor

Pastorala Preasfințitului Părinte Episcop VINCENȚIU la Sărbătoarea Învierii Domnului

† Vincențiu
Prin harul lui Dumnezeu
Episcopul Sloboziei și Călărașilor


Iubitului meu cler și popor,
Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru,
Iar din parte-mi, arhierești binecuvântări!


Dreptmăritori creștini,
Hristos a înviat!

Învierea Mântuitorului Iisus Hristos, sau Paștele, este considerată „Sărbătoarea sărbătorilor”, deoarece însemnătatea ei profundă ne vorbește despre „trecerea de la moarte la viață și de pe pământ la cer”, de la stăpânirea întunericului, la lumina cea pururea fiitoare a lui Dumnezeu.
Mesajul sărbătorii Paștelui poate fi condensat în mărturisirea de credință: „cu adevărat a înviat Domnul și S-a arătat lui Simon” (Luca 24, 34), un mesaj care, prin noutatea sa nemaiauzită până atunci, devine provocator pentru credința noastră, o pune la încercare, dar este și dătător de speranță.
Un scurt rezumat al activității publice a Mântuitorului „începând de la botezul lui Ioan până în ziua în care S-a înălțat de la noi” (Faptele Apostolilor 1, 22) este prezentat de Sfântul Evanghelist Luca în cartea Faptele Apostolilor, când istorisește convertirea sutașului Corneliu și a familiei sale (F. Ap. 10, 37 - 43): „Iar noi (apostolii) suntem martori pentru toate cele ce a făcut El și în țara iudeilor și în Ierusalim; pe Acesta L-au omorât, spânzurându-L pe lemn. Dar Dumnezeu L-a înviat a treia zi și I-a dat să Se arate, nu la tot poporul, ci nouă, martorilor dinainte rânduiți de Dumnezeu, care am mâncat și am băut cu El, după Învierea Lui din morți. Și ne-a poruncit să propovăduim poporului și să mărturisim că El este Cel rânduit de Dumnezeu să fie Judecător al celor vii și al celor morți” (F. Ap. 10, 39 - 42). Sfântul Apostol Petru insistă pe calitatea sa și a celorlalți apostoli de a fi „martori” și mărturisitori ai experienței trăite alături de Iisus Mântuitorul în timpul vieții Sale pământești, dar și după Învierea Sa din morți, când, în urma întâlnirilor cu Domnul Înviat, viața lor s-a schimbat radical și, din oameni puțin credincioși și fricoși, care s-au poticnit în credință, au devenit martorii îndrăzneți și curajoși ai Învierii Sale din morți, până la sacrificiul suprem al vieții pentru El.
Faptul că au mâncat și băut cu El la masă, după Învierea Lui din morți, este o certitudine, care nu poate fi pusă la îndoială. Apostolii au fost martorii evenimentelor care au avut loc în preajma descoperirii mormântului gol și în perioada celor patruzeci de zile în care Domnul Înviat S-a arătat, perioadă în care i-a format și abilitat, în calitatea lor, unică, de a fi martorii Învierii Sale din morți.
Pe baza mărturiei lor noi ne întemeiem credința, ca cei care au fost fericiți de Domnul Înviat, pentru că, deși nu L-am văzut Înviat, am crezut: „Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut” (Ioan 20, 29). Credința noastră este „încredințarea celor nădăjduite” (Evrei 11, 1) și nu constituie un risc, ci un gest elementar de încredere și fidelitate, de ascultare față de Dumnezeu Tatăl, Care, prin Învierea Mântuitorului Hristos din morți cu trupul, Și-a manifestat puterea Sa dumnezeiească și a reînnoit Legământul Său cu întreaga făptură. Dacă Hristos a înviat din morți, înseamnă că omenitatea noastră a fost ridicată în slava dumnezeiască a Preasfintei Treimi, și că noi toți avem „apropiere către Tatăl, într-un Duh” (Efeseni 2, 18), datorită trupului Său omenesc, preaslăvit prin Înviere.

Iubiți frați și surori în Domnul,
Sfântul Evanghelist Ioan relatează un episod interesant despre Apostolul Petru și celălalt ucenic (Ioan 20, 1-9), care aleargă să vadă mormântul lui Iisus la auzul veștii aduse de Maria Magdalena, cum că „Domnul a fost luat din mormânt și nu știm unde L-au pus” (Ioan 20, 4). Prima parte a acestui episod evanghelic o are ca protagonistă pe Sfânta Mironosiță Maria Magdalena care, dis-de-dimineață, pe când era încă întuneric, a venit și „a văzut” piatra răsturnată de la intrarea în mormânt. Prima explicație pe care ea, în mod instinctiv, o deduce este aceea că cineva a furat noaptea trupul lui Iisus, fapt pe care-l spune și celor doi Apostoli, Petru și Ioan. „Și cei doi alergau împreună, dar celălalt ucenic, alergând înainte mai repede decât Petru, a sosit cel dintâi la mormânt. Și aplecându-se, a văzut giulgiurile puse jos, dar n-a intrat. A sosit și Simon-Petru, urmând după el, și a intrat în mormânt și a văzut giulgiurile puse jos. Iar mahrama, care fusese pe capul Lui, nu era pusă împreună cu giulgiurile, ci înfășurată, la o parte într-un loc. Atunci a intrat și celălalt ucenic care sosise întâi la mormânt și a văzut și a crezut” (Ioan 20, 4-8).
  Din acest episod reiese o anumită tensiune între „vederea” de către Maria Magdalena a pietrei răsturnate, cu deducția ei legitimă că trupul Domnului a fost furat de vreun jefuitor de morminte, și „vederea” Sfântului Ioan care, spre deosebire de Maria Magdalena, a început să creadă: „Atunci a intrat și celălalt ucenic care sosise întâi la mormânt, și a văzut și a crezut” (Ioan 20, 8). Înaintea lui însă, intrase în camera mormântului și Petru, care, deși văzuse „giulgiurile puse jos, și mahrama care fusese pe capul Lui, nefiind pusă împreună cu giulgiurile, ci înfășurată, la o parte, într-un loc” (Ioan 20, 6-7), acesta nu a crezut.
Există așadar o „vedere” care nu provoacă adevărata credință și o „vedere” care, dimpotrivă, dă naștere credinței. Că Hristos a înviat din morți nu se poate deduce nici din descoperirea mormântului gol, - care putea fi gol în urma unui furt, după cum s-a gândit la început Maria Magdalena și chiar mai târziu când L-a confundat cu grădinarul: „Doamne, dacă Tu L-ai luat, spune-mi unde L-ai pus și eu Îl voi ridica” (Ioan 20, 15) - și nici din găsirea giulgiurilor întinse pe pământ, după cum le văzuse Petru. Toate aceste semne, pe care evanghelistul Ioan, fără îndoială, le-a pus în evidență, își au cu siguranță greutatea lor, însă nu sunt hotărâtoare pentru a crede că Iisus a înviat din morți, altminteri acestea ar părea ca fiind rezultatul unui silogism, sau a unei ecuații matematice, sau demonstrații științifice.
Pentru evanghelistul Ioan credința „celuilalt ucenic pe care-l iubea Iisus” (Ioan 20, 2) este rodul unei „vederi” particulare, care nu este „vederea” materială a Mariei Magdalena, nici cea a lui Petru. Este vederea duhovnicească, contemplativă, care depășește și trece dincolo de vederea fizică, materială. Această vedere duhovnicească i-a permis „celuilalt ucenic”, care nu este altul decât Sfântul Ioan Evanghelistul, să înțeleagă în profunzime însemnătatea nouă a mormântului gol și a lipsei Trupului lui Iisus. Vederea și înțelegerea duhovnicească sunt posibile numai celor care iubesc și cred dezinteresat că Iisus Hristos a înviat din morți. În baza acestei iubiri, numai Sfântul Ioan a înțeles însemnătatea tainică și duhovnicească a mormântului gol și a giulgiurilor înfășurate și întinse pe jos, care păstrau forma trupului și capului lui Iisus. De aceea, putem să-l considerăm pe Sfântul Ioan Evanghelistul ca fiind „clarvăzătorul iubirii”.
Deși laudă credința luminată de iubire a „celuilalt ucenic” sub anonimatul căruia se ascunde Sfântul Ioan Evanghelistul, el justifică atitudinea lui Petru și a Mariei Magdalena în concluzia acestui episod, afirmând că aceștia „încă nu știau Scriptura, că Iisus trebuia să Învieze din morți” (Ioan 20, 9).

Dreptmăritori creștini,
Credința adevărată este cea care se întemeiază și se încredințează în totalitate Cuvântului lui Dumnezeu descoperit în Sfânta Scriptură. Expresia care-i justifică pe apostoli că „încă nu știau Scriptura” este foarte frecventă în Evanghelia Sfântului Ioan. La nunta din Cana Galileei, de pildă, Evanghelistul Ioan consemnează că nunul „nu știa de unde este” vinul (Ioan 2, 9); femeia samarineancă „nu știa” darul lui Dumnezeu și cine este Cel Care-i cerea apă să bea (Ioan 4, 10); la Cina cea de Taină ucenicii declară că „nu știu unde Se duce Iisus și nu știu nici calea” (Ioan 14, 5). Toate aceste referințe ne ajută să cunoaștem profunzimea neînțelegerii lor, datorată noutății absolute a Tainei Întrupării și Învierii Fiului lui Dumnezeu, în fața căreia omul trupesc, lipsit de vederea duhovnicească, este total nepregătit.
Această evidențiere a neînțelegerii de către ucenici și a dificultății de a crede, după cum reiese și din relatarea despre întâlnirea Domnului Înviat cu Maria Magdalena sau cu Apostolul Toma, nu urmărește doar să sublinieze neputința omului de a crede, dacă nu i se descoperă de sus, sau să descrie pur și simplu adevărata natură a credinței, ci urmărește să ne introducă în noutatea absolut surprinzătoare a Învierii. Iar noutatea Învierii nu se referă numai la Persoana Mântuitorului Hristos, ci mai ales la modul în care ne raportăm noi la El și căutăm să participăm la Învierea Lui, care este și a noastră. Dacă Hristos a înviat cu adevărat și trăiește veșnic în slava Preasfintei Treimi, înseamnă că părtășia sau comuniunea noastră cu El continuă să fie prezentă și din ce în ce mai intensă, pe măsură ce ne apropiem de El și facem efortul de a înțelege, prin credință, ceea ce a făcut și face pentru noi până la sfârșitul veacurilor.
Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: „dacă ați înviat împreună cu Hristos, căutați cele de sus, unde Se află Hristos șezând de-a dreapta lui Dumnezeu”  (Coloseni 3, 1-2). „Dumnezeu, Care pe Însuși Fiul Său nu L-a cruțat, ci L-a dat morții pentru noi toți, cum nu ne va da, oare, toate împreună cu El?”. De aceea, Învierea lui Hristos implică, încă de acum de pe pământ, din acest moment, și învierea noastră! În acest sens, Sfântul Apostol Pavel le amintea creștinilor din Roma că participarea la Învierea lui Hristos și a noastră începe din momentul botezului nostru: „Deci ne-am îngropat cu El în moarte, prin botez, pentru ca, precum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, așa să umblăm și noi întru înnoirea vieții” (Romani 6, 4). Viața nouă împreună cu Hristos Înviat începe din momentul botezului și nu se sfârșește niciodată, de aceea, să căutăm zi de zi să umblăm și noi prin înnoirea vieții, mai ales prin înțelegerea însemnătății Învierii Domnului pentru fiecare dintre noi.

Iubiți frați și surori în Domnul,
Timp de șapte săptămâni am săvârșit o călătorie duhovnicească, un urcuș al nevoințelor spirituale, prin post și rugăciune împletită cu faptele bune, căutând să ne înnoim viața, privind cu ochii sufletului spre Ierusalimul patimilor, răstignirii, morții și Învierii Mântuitorului Iisus Hristos. Suntem chemați să participăm la aceste momente dramatice din viața Mântuitorului Iisus Hristos, rugându-L pe Dumnezeu să ne dăruiască vedere duhovnicească, pentru a înțelege Taina Jertfei și a Învierii și însemnătatea lor pentru viața și mântuirea noastră.
„Cu adevărat a înviat Domnul și S-a arătat lui Simon” (Luca 24,34) este un mesaj dătător de speranță, dându-ne putere să luptăm cu marile ispite ale vieții, care, ca niște valuri puternice, se ridică în fața noastră.
Trăim vremuri grele, cu multe și dureroase încercări. După mai bine de doi ani de pandemie ucigătoare, în care au murit mult prea mulți oameni, au urmat criza economică, inflația și războiul devastator de lângă granițele țării. Dar Mântuitorul ne încurajează: „Nu vă temeți!” (Ioan 16, 33) Domnul Iisus Hristos a spus „Eu sunt lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții” (Ioan 8, 12).
Învierea Mântuitorului Iisus Hristos ne dă curaj și nădejde, chemându-ne să fim solidari și uniți în comuniunea de rugăciune, călăuzindu-ne cu lumina Sa, să alegem calea vieții și nu a morții. Cu voce puternică, participând la Învierea Mântuitorului Iisus Hristos, care este și a noastră, să vestim această „minune a minunilor” și celor ce sunt în întunericul păcatelor.
Să înmulțim faptele cele bune, care sunt o făclie aprinsă în fața oamenilor, iar lumina pe care Învierea Mântuitorului Iisus Hristos ne-o dăruiește să ne călăuzească și să ne dea putere să biruim pe cei vicleni și fățarnici, care uneltesc împotriva fiilor lui Dumnezeu, a creștinilor ortodocși.
În această zi de lumină și har, vă binecuvintez și vă urez să aveți pace, credință și nădejde, sănătate și bunăsporire, rugând pe Mântuitorul Iisus Hristos, Cel Înviat din morți, să vă dăruiască cele ce vă sunt de folos sufletelor și trupurilor voastre.

Adevărat a înviat Domnul!
Al vostru arhipăstor, stăruitor în rugăciune către Mântuitorul Iisus Hristos, Cel Înviat pentru pace și bunăvoire,
† Vincențiu
Episcopul Sloboziei și Călărașilor

15 Aprilie 2023, 21:40 (4838 vizualizări - 2 comentarii)

Citiți și:
Episcopia Sloboziei și Călărașilor: «Întâmpinarea Domnului» la Catedrala Episcopală «Înălțarea Domnului» din Slobozia
Pastorala Preasfințitului Părinte Episcop VINCENȚIU la Sărbătoarea Nașterii Domnului
Hramul Mânăstirii Slobozia «Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil»: «Icoana Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului» de la Mânăstirea Sihăstria Râșcăi

Comentariile cititorilor:


Trecatorul:
(18 Aprilie 2023, 12:27)
Ce calda adresare ne ai făcut Preasfinția Voastra: "Iubiți frați și surori în Domnul", ca un adevărat și iubit părinte. Ar trebui ca toți preoții sa îmbrățișeze aceasta adresare, ce frumos ar fi! Am fost cu timp în urma la un parastas într o localitate unde preotul nici nu s a așezat la masa și a început sa l înjure pe un cetățean din sat, sa l barfeasca, l ar fi ars pe rug dacă ar fi putut. N am crezut ca un preot poate sa aibă atâta răutate în el. L am întrebat pe un cunoscut din sat care i povestea și zâmbind mi a zis "Dumnezeu nu i tigan" Ma întreb dacă poate sa adreseze aceeași vorbe credincioșilor sau păcătoșilor acest popa? Ce ar înțelege el din "Iubiti frați și surori în Domnul"?
Corcodel de la Dumitresti:
(16 Aprilie 2023, 02:10)
La multi ani, INDEPENDENT DE IALOMITA! La multi ani PREASFINTIA TA! SA NE IUBESTI ASA CUM TE IUBIM, ESTI PASTORUL NOSTRU. Sa fii om!

Lasă un comentariu:

Mesaj
(maximum 2000 caractere):
Vineri 23 Feb 2024
69 cititori online
Cele mai comentate
Cele mai citite
Ultima oră

IPJ Ialomița: Amendă de 12600 de lei pentru abateri la regimul silvic

Polițiștii din Fetești, împreună cu specialiștii din cadrul Ocolului Silvic Fetești, au desfășurat acțiuni pe linia verificării modului de respectare a legislației privind circulația, depozitarea ...[citește_toată_știrea]

22 Februarie 2024, 15:50
(72 vizualizări - 0 comentarii)


USR: «Dreapta Unită va avea candidați comuni la toate Alegerile: Europarlamentare, Locale, Parlamentare și Prezidențiale!»

Liderii USR, PMP și Forța Dreptei au anunțat, miercuri, 22 februarie 2024, că Dreapta Unită va avea candidați comuni la toate Alegerile din 2024: Europarlamentare, Locale, Parlamentare și Prezidențiale ...[citește_toată_știrea]

22 Februarie 2024, 12:20
(124 vizualizări - 0 comentarii)


APIA: A început procesul de autorizare la plată a Ajutoarelor Naționale Tranzitorii aferente sectorului vegetal, pentru anul 2023

MADR a demarat procesul de autorizare la plată a Ajutoarelor Naționale Tranzitorii (ANT) sector vegetal, an de cerere 2023, după ce APIA a stabilit cuantumurile aferente acestor forme de sprijin. « ...[citește_toată_știrea]

22 Februarie 2024, 10:50
(67 vizualizări - 0 comentarii)


AJFP Ialomița: Joi, 29 februarie 2024, termen-limită pentru depunerea Formularului 205

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița informează contribuabilii interesați că, joi 29 februarie 2024, este termenul-limită de depunere a «Declarației informative privind impozitul ...[citește_toată_știrea]

22 Februarie 2024, 10:30
(50 vizualizări - 0 comentarii)


Secțiunea Mica Publicitate a fost actualizată!

Secțiunea Mica Publicitate
a fost actualizată!
Cele mai noi anunțuri din Ialomița.
Se pot introduce anunțuri on-line!

21 Februarie 2024, 19:20


APIA: Subvenții pentru susținerea crescătorilor din sectorul bovine de carne/bubaline

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) reamintește potențialilor beneficiari că, până la data de 21 februarie 2024 inclusiv, se depun cereri de solicitare aferente schemei de ...[citește_toată_știrea]

21 Februarie 2024, 14:25
(107 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: APIA subvenție


Ialomița: Posibil drogați, băuți și fără permise, la volan

Marți, 20 februarie 2024, polițiștii din Platonești au oprit în trafic un bărbat, în vârstă de 52 de ani, din Țăndărei, în vederea verificării documentelor personale precum și ...[citește_toată_știrea]

21 Februarie 2024, 12:40
(133 vizualizări - 0 comentarii)


AJFP Ialomița: Joi, 29 februarie 2024, termen-limită pentru depunerea Formularului 207

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița informează contribuabilii interesați că joi, 29 februarie 2024, este termenul de depunerea a Declarației informative privind impozitul reținut la ...[citește_toată_știrea]

21 Februarie 2024, 10:30
(62 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Conducea o mașină neînregistrată

Luni, 19 februarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Țăndărei au oprit în trafic o tânără, în vârstă de 24 de ani, din Călărași, în timp ce conducea un autoturism ...[citește_toată_știrea]

20 Februarie 2024, 15:40
(170 vizualizări - 0 comentarii)


Urziceni: La volan fără permis de conducere

Luni, 19 februarie a.c., polițiștii din Urziceni au oprit în trafic un tânăr, de 18 ani, domiciliat pe raza municipiului. În urma verificărilor în bazele de date, oamenii legii ...[citește_toată_știrea]

20 Februarie 2024, 15:20
(177 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Amenzi de peste 71 mii de lei aplicate de polițiști

În ultimele 24 de ore, polițiștii au fost solicitați să intervină la 77 de evenimente, dintre care 72 au fost sesizate pe numărul unic pentru apeluri de urgență 112. Au fost sesizate două infracțiuni ...[citește_toată_știrea]

20 Februarie 2024, 15:00
(261 vizualizări - 0 comentarii)


AJFP Ialomița: Luni, 26 februarie 2024, termen-limită pentru depunerea unor declarații fiscale

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița reamintește contribuabililor că luni, 26 februarie 2024, este termenul-limită de depunere a următoarelor declarații, pentru perioada de raportare ...[citește_toată_știrea]

20 Februarie 2024, 10:30
(111 vizualizări - 0 comentarii)


Valea Ciorii: Pește confiscat de polițiști

Valea Ciorii: Pește confiscat de polițiști

În cursul zilei duminică, 18 februarie a.c., în jurul orelor 12,30, polițiștii din Platonești au depistat în flagrant delict, pe raza comunei Valea Ciorii, un șofer, în vâ ...[citește_toată_știrea]

19 Februarie 2024, 14:25
(420 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Fără permise și băuți, la volan

În cursul zilei de vineri, 16 februarie a.c., în jurul orelor 11,00, polițiștii din Fetești, în timp ce desfășurau activități pe linia prevenirii și combaterii faptelor de natură penală ...[citește_toată_știrea]

19 Februarie 2024, 14:20
(192 vizualizări - 0 comentarii)


AJFP Ialomița: 131,19 milioane de lei, încasări la bugetul de stat în luna ianuarie 2024

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița a contabilizat, în luna ianuarie 2024, venituri nete la bugetul general consolidat al statului în sumă totală de 131,19 milioane de lei ...[citește_toată_știrea]

19 Februarie 2024, 13:25
(176 vizualizări - 0 comentarii)


RAJA Constanța: Atenție, se oprește apa la Căzănești!

Echipele furnizorului de energie efectuează marți, 20 februarie 2024, lucrări de modernizare, reparații și întreținere la nivelul sistemului de alimentare cu energie din zona localității Căzănești ...[citește_toată_știrea]

19 Februarie 2024, 12:25
(174 vizualizări - 0 comentarii)


Razie la Fetești

În noaptea de joi spre vineri, 15/16 februarie a.c., polițiștii din Fetești au efectuat o razie pentru menținerea ordinii și liniștii publice, prevenirea și combaterea faptelor ilegale și a principalelor ...[citește_toată_știrea]

16 Februarie 2024, 12:30
(940 vizualizări - 0 comentarii)


AJFP Ialomița: 133,49 mii de lei, obligații suplimentare de plată stabilite de Activitatea de Inspecție Fiscală în ianuarie 2024

Inspectorii cu atribuțiuni de control din cadrul AJFP Ialomița au efectuat, în luna ianuarie 2024, controale la contribuabili persoane fizice și juridice. Astfel, au fost finalizate 11 inspecții ...[citește_toată_știrea]

16 Februarie 2024, 10:30
(888 vizualizări - 0 comentarii)


IPJ Ialomița: Infracțiuni rutiere

În cursul zilei de miercuri, 14 februarie a.c., în jurul orelor 11,00, polițiștii rutieri, în timp ce desfășurau activități pe linia prevenirii și combaterii faptelor de natură penală ...[citește_toată_știrea]

15 Februarie 2024, 15:45
(752 vizualizări - 0 comentarii)


Incendiu violent la o casă din Gimbășani

Incendiu violent la o casă din Gimbășani

Pompierii din Slobozia au fost solicitați să intervină în noaptea de miercuri spre joi, 14/15 februarie a.c., în jurul orelor 23,40, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu produs la locuința unui ...[citește_toată_știrea]

15 Februarie 2024, 11:30
(1129 vizualizări - 1 comentariu)


AJFP Ialomița: Rambursări de TVA de peste 102,64 milioane de lei în 2023

Administrația Județeană Finanțelor Publice Ialomița, prin structurile sale fiscal-teritoriale, a rambursat în anul 2023, conform selecției naționale, TVA în valoare de 102,64 milioane de lei, cu 6,81 milioane ...[citește_toată_știrea]

15 Februarie 2024, 10:35
(688 vizualizări - 0 comentarii)


Fetești: Țigări de contrabandă, confiscate

Fetești: Țigări de contrabandă, confiscate

Polițiștii din cadrul Serviciului de Ordine Publică au depistat în flagrant, pe raza municipiului Fetești, un bărbat de 48 de ani din Călărași, având asupra sa peste 4260 de țigarete de proveniență bulgară ...[citește_toată_știrea]

14 Februarie 2024, 16:20
(831 vizualizări - 0 comentarii)


Ion Roată: Scandal între concubini

Polițiștii din Urziceni au fost sesizați marți, 13 februarie a.c., cu privire la faptul că o femeie de 43 de ani, din comuna Ion Roată, ar fi fost amenințată și agresată fizic de concubinul său, un bărbat ...[citește_toată_știrea]

14 Februarie 2024, 16:05
(976 vizualizări - 0 comentarii)


Fierbinți-Târg: Beat la volan

Miercuri, 14 februarie a.c., în jurul orei 04,00, polițiștii din Fierbinți-Târg, în timp ce desfășurau activități pe linia prevenirii și combaterii faptelor de natură penală sau contravențională la regimul ...[citește_toată_știrea]

14 Februarie 2024, 16:00
(853 vizualizări - 0 comentarii)


AJFP Ialomița: 1,29 miliarde de lei, încasări la bugetul de stat în 2023

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița a realizat, în anul 2023, venituri nete la bugetul general consolidat al statului în sumă totală de 1,29 miliarde de lei, cu 165,12 milioane de lei ...[citește_toată_știrea]

14 Februarie 2024, 11:10
(744 vizualizări - 0 comentarii)


AJOFM Ialomița: 4,65%, rata șomajului la sfârșitul lunii decembrie 2023

La sfârșitul lunii decembrie 2023, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița erau înregistrați 3846 șomeri (din care 1828 femei), rata șomajului fiind de 4,84%, cu 0,25% sub ...[citește_toată_știrea]

14 Februarie 2024, 11:05
(733 vizualizări - 0 comentarii)


Paznicii Spitalului Municipal «Anghel Saligny» Fetești, agresați

Paznicii Spitalului Municipal «Anghel Saligny» Fetești, agresați

Luni, 12 februarie a.c., polițiștii din Fetești au intervenit pentru aplanarea unui conflict spontan petrecut în curtea Spitalului Municipal «Anghel Saligny» Fetești. În urma ...[citește_toată_știrea]

13 Februarie 2024, 17:25
(1044 vizualizări - 0 comentarii)


Bilanțul activității Biroului Teritorial Slobozia al Avocatului Poporului

Bilanțul activității Biroului Teritorial Slobozia al Avocatului Poporului

În anul 2023, Biroul Teritorial Slobozia al Instituției Avocatul Poporului a efectuat demersuri către autorități în 152 de cazuri constituite ca urmare a sesizării din oficiu. Unele situații ...[citește_toată_știrea]

13 Februarie 2024, 17:15
(783 vizualizări - 0 comentarii)


Reținuți după ce au spart sediul unei firme din Fierbinți-Târg

Sâmbătă, 10 februarie a.c., polițiștii de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Urziceni, au reținut pentru 24 de ore doi bărbați ...[citește_toată_știrea]

13 Februarie 2024, 17:10
(777 vizualizări - 0 comentarii)


Ialomița: Alege cariera militară!

Ialomița: Alege cariera militară!

În perioada 12 februarie-1 martie 2024, Batalionul 113 Artilerie Antitanc «Bărăganul» desfășoară o campanie de recrutare și selecție a candidaților în vederea încadrării ...[citește_toată_știrea]

13 Februarie 2024, 16:55
(934 vizualizări - 0 comentarii)


Ultimele comentarii
Gigel în Slobozia: Urban SA a finalizat lucrările de pe strada Lacului Uncar în Alegeri pentru o nouă structură de conducere a CAR Învățământ Slobozia AGORA în Alegeri pentru o nouă structură de conducere a CAR Învățământ Slobozia @Agora în Alegeri pentru o nouă structură de conducere a CAR Învățământ Slobozia Mandolina în Sudiți: Și-a lovit cu toporul prietenul de pahar x în Slobozia: Urban SA a finalizat lucrările de pe strada Lacului teren intravilan Slobozia Nouă în Anunțuri Mica Publicitate valabile la data de 21 februarie 2024 Nonsudiți în Sudiți: Și-a lovit cu toporul prietenul de pahar AGORA în Alegeri pentru o nouă structură de conducere a CAR Învățământ Slobozia spațiu comercial de închiriat Slobozia în Anunțuri Mica Publicitate valabile la data de 21 februarie 2024 Dinu în Control «politic» la Școala Gimnazială din Andrășești PĂCALĂĂĂ în Slobozia: Urban SA a finalizat lucrările de pe strada Lacului Rodica G în Pontonul de la Stelnica e gata de inaugurare Cetatean în Slobozia: Urban SA a finalizat lucrările de pe strada Lacului Mihaela Mataringa în Pontonul de la Stelnica e gata de inaugurare spațiu comercial de închiriat Slobozia în Anunțuri Mica Publicitate valabile la data de 21 februarie 2024 garsonieră de închiriat Slobozia în Anunțuri Mica Publicitate valabile la data de 21 februarie 2024 Gigel în Slobozia: Urban SA a finalizat lucrările de pe strada Lacului Membru în Alegeri pentru o nouă structură de conducere a CAR Învățământ Slobozia vasile2 în Slobozia: Urban SA a finalizat lucrările de pe strada Lacului

cea mai/cel mai...

Cea mai/cel mai...